10 ро­ків раз на шість мі­ся­ців жін­ка щось по­кра­щує в со­бі. Во­стан­нє збіль­ши­ла сі­дни­ці

НА КОСМЕТИЧНОМУ РИНКУ НАЙШВИДШЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ ВИРОБНИЦТВО ЛАКІВ ДЛЯ НІГТІВ

Krayina - - СВ ІТ - Текст: Окса­на СНІГУР

2017-го вар­тість ринку ін­ду­стрії кра­си пе­ре­ви­щить $630 млрд згі­дно з оцін­ка­ми еко­но­мі­стів Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі. Най­до­рож­ча га­лузь де­ко­ра­тив­ної ко­сме­ти­ки. На дру­го­му мі­сці – то­ва­ри для до­гля­ду за шкі­рою. На тре­тьо­му – пар­фу­ми. Най­ро­з­ви­не­ні­ший ко­сме­ти­чний ри­нок – у США. Там в ін­ду­стрії кра­си пра­цю­ють май­же 55 тис. лю­дей. Найшвидше зро­стає кіль­кість від­тін­ків ла­ку для нігтів. Шон ГРАММ, 47 ро­ків, пла­сти­чний хі­рург, Ка­лі­фор­нія, США: – ЧЕРГА ДО МЕ­НЕ РОЗПИСАНА НА СІМ МІ­СЯ­ЦІВ. Коли по­чи­нав кар’єру, де­яким жін­кам від­мов­ляв в опе­ра­ції. Ка­зав, що в них і так гар­ні ри­си. Не вар­то їх стан­дар­ти­зу­ва­ти. Обра­жа­ли­ся. Сьо­го­дні такого не ро­блю. Але не бе­ру­ся, якщо хо­чуть пов­ні­стю пе­ре­ши­ти облич­чя чи збіль­ши­ти гру­ди на по­над три роз­мі­ри за один раз. Найчастіше за­мов­ля­ють корекцію носа, розрізу очей і збільшення грудей. Також під­тяж­ку шиї, шкі­ри на ко­лі­нах і корекцію ка­пло­ву­хо­сті. Жі­нок, яких опе­рую по­над 10 ро­ків, про­шу робити біль­ші пе­ре­р­ви між втру­ча­н­ня­ми. З ро­ку в рік гір­ше пе­ре­но­сять нар­коз, мен­ше три­ма­є­ться ефект. Те са­ме з ін’єкці­я­ми. У біль­шо­сті ка­бі­не­тів усе роз­пи­са­не так, щоб май­же не було пе­ре­р­ви між ві­зи­та­ми. За­вер­ши­ли курс зво­ло­жу­валь­них ін’єкцій – роз­смо­кта­ли­ся уко­ли в ло­бі. На­ко­ло­ли чо­ло, по­тім – гу­би

і нав­ко­ло­гу­бний три­ку­тник. З ко­жної клі­єн­тки мо­жна отри­ма­ти від 5 ти­сяч до­ла­рів на рік. У США кра­су і до­гляд за со­бою зве­ли у ста- тус куль­ту. На ко­жно­му кро­ці – пе­ру­кар­ні й ма­ні­кюр­ні са­ло­ни. На їх від­ві­ду­ва­н­ня жінки що­ти­жня ви­тра­ча­ють кіль­ка го­дин. На­віть у бі­дних ра­йо­нах усі зі шту­чни­ми ніг­тя­ми. Епі­ля­цію теж ро­блять у са­ло­ні. Хо­ча вдо­ма це ко­штує у 20 ра­зів де­шев­ше. На­сту­пно­го ти­жня ро­би­ти­му 20-ту опе­ра­цію 35-рі­чній жін­ці. 10 ро­ків раз на шість мі­ся­ців щось по­кра­щує в со­бі. Во­стан­нє збіль­ши­ла сі­дни­ці. За­раз хо­че зро­би­ти пла­сти­ку ін­тим­них ор­га­нів. Без­ко­штов­но опе­рую жі­нок, які по­стра­жда­ли під час не­ща­сних ви­пад­ків, чи вій­сько­вих, ска­лі­че­них на слу­жбі. По­ба­чив те­ле­пе­ре­да­чу про 4-рі­чну дів­чин­ку, яка на­ро­ди­ла­ся з чи­слен­ни­ми ва­да­ми облич­чя. Зна­до­би­ться по­над 30 опе­ра­цій, щоб усе ви­пра­ви­ти. Зро­би­ли пер­ші дві. Кай­лі, 26 ро­ків, б’юті-бло­гер, Нью-Йорк, США: – ЗАРОБЛЯЮ ВІД 12 ТИ­СЯЧ ДО­ЛА­РІВ ЩОМІСЯЦЯ. Не при­хо­вую цьо­го, бо про­во­джу пла­тні се­мі­на­ри для бло­ге­рів і ві­за­жи­стів. По­чи­на­ла ві­за­жи­стом у ма­га­зи­ні ко­сме­ти­ки. То­ді че­сно пи­са­ла про на­шу про­ду­кцію. По­ка­зу­ва­ла на YouТube, що вмію. За пів­ро­ку ме­не по­ча­ли за­про­шу­ва­ти на зйом­ки для мо­дних жур­на­лів і те­ле­ба­че­н­ня. За­раз зо­се­ре­ди­ла­ся на ка­на­лі. Гро­ші отри­мую за те, що те­стую пев­ну про­ду­кцію. Маю по­над 1,5 мільйона під­пи­сни­ків. Зде­біль­шо­го – дів­ча­та. Ве­ли­кі су­ми про­по­ну­ють тим, у ко­го основ­на ау­ди­то­рія до 20 ро­ків або стар­ші за 25–27. Роз­ра­хо­ву­ють на продаж до 20 ти­сяч оди­ниць про­ду­кції пі­сля ко­жно­го схваль­но­го ро­ли­ка. Один від­ті­нок по­ма­ди я по­ра­ди­ла ма­ти в ко­жній ко­сме­ти­чці. Йо­го му­си­ли тер­мі­но­во до­во­зи­ти з Єв­ро­пи. Бо в усіх аме­ри­кан­ських ма­га­зи­нах роз­ха­па­ли. Маю по­над 700 лаків. Май­же 400 парфумів. По­ма­ди – у трьох ящи­ках. Біль­ше 200 па­ле­ток ті­ней. Раз на пів­ро­ку роз­даю ча­сти­ну. Не оці­нюю ду­же до­ро­гих про­ду­ктів. При­пи­ни­ли ме­ні їх над­си­ла­ти, коли по­ча­ла ана­лі­зу­ва­ти склад і ефе­ктив­ність. Зазвичай мо­жна зна­йти утри­чі де­шев­ший ана­лог.

Лі СВЕЙ ОРА, 35 ро­ків, жур­на­ліст, То­кіо, Япо­нія: – АЗІЙСЬКА СИ­СТЕ­МА ДО­ГЛЯ­ДУ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІН­ШИХ. Що­ве­чо­ра очи­щую облич­чя трьо­ма про­ду­кта­ми і на­кла­даю шість за­со­бів для до­гля­ду. Це стан­дар­тний на­бір. Ви­да­юсь ро­ків на 10 мо­лод­шою. Щомісяця ви­тра­чаю до 150 до­ла­рів на ко­сме­ти­ку. Шо­по­го­лізм – моя най­біль­ша пси­хо­ло­гі­чна про­бле­ма. Спо­ча­тку ку­пу­ва­ла тіль­ки те, що зі зниж­кою. По­тім на­зби­ра­ло­ся ві­сім си­ро­ва­ток для облич­чя. Дві зі­псу­ва­ли­ся. Три по­да­ру­ва­ла по­дру­гам.

Еве­лін ГОВІТТ, 30 ро­ків, мар­ке­то­лог, Лон­дон, Ве­ли­ка Бри­та­нія:

– ПІВ­РО­КУ ФРАНЦУЗЬКА КОСМЕТИЧНА КОМ­ПА­НІЯ ВИТРАТИЛА НА ТЕ, ЩОБ ПЕРЕКОНАТИ

БРИТАНОК КУПУВАТИ БІЛЬ­ШЕ ЇХНЬОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ. Кре­ми і за­со­би для до­гля­ду ко­шту­ва­ли в 2,5 ра­зу до­рож­че за лі­де­рів про­да­жу. Не спра­цю­ва­ла ре­кла­ма ні в ЗМІ, ні се­ред бло­ге­рів. Бренд про­вів кіль­ка акцій зі зниж­ка­ми до 70 від­со­тків. Про­да­жі зро­сли, але по­втор­но про­ду­кцію не ку­пу­ва­ли. Та­ка са­ма стра­те­гія про­ва­ли­ла­ся в Нор­ве­гії. У Ро­сії й Ав­стра­лії про­во­ди­ли опи­ту­ва­н­ня. Там жінки зго­дні зеко­но­ми­ти на ін­шо­му, щоб пе­ре­йти на ко­сме­ти­ку ви­що­го кла­су. Поль­ща, Бі­ло­русь й Іта­лія – най­скла­дні­ші єв­ро­пей­ські рин­ки. Там біль­шість жі­нок ку­пу­ють мі­сце­ві мар­ки. Во­ни де­шев­ші. Ана­ло­гі­чні ім­порт­ні до­рож­чі на 40 і біль­ше від­со­тків.

НАЙЧАСТІШЕ ЗА­МОВ­ЛЯ­ЮТЬ КОРЕКЦІЮ НОСА, РОЗРІЗУ ОЧЕЙ І ЗБІЛЬШЕННЯ ГРУДЕЙ МАЮ ПО­НАД 700 ЛАКІВ І МАЙ­ЖЕ 400 ПАРФУМІВ

Ро­за­лін НЕСАМА, 38 ро­ків, ви­кла­да­чка му­зи­ки, Бра­зи­ліа, Бра­зи­лія: – НІКОЛИ НЕ БУ­ЛА В МА­ГА­ЗИ­НІ ЕЛІТНОЇ КО­СМЕ­ТИ­КИ. Чо­ло­вік отри­мав ком­пен­са­цію на ро­бо­ті, бо на ньо­го на­їхав ав­то­бус. За­хо­тів зро­би­ти ме­ні при­єм­не. Ми за­йшли у від­діл Lancome у тор­го­во­му цен­трі. Крем ко­штує тре­ти­ну мо­єї зар­пла­тні. Ви­йшли звід­ти без по­ку­пки. На­віть зраз­ків про­ду­кції не да­ли. Їх да­ру­ють, коли щось ку­пу­єш. У 25–30 ро­ків не хо­ди­ла в до­ро­гі ма­га­зи­ни, бо со­ро­ми­ла­ся. Бо­я­ла­ся, що не ви­ста­чить гро­шей. За­раз не ба­чу в цьо­му сен­су. Моя мама у 55 виглядає на 40 ро­ків. Її гени передалися ме­ні. А по­дру­га в 40 – на всі 50. При цьо­му во­на ви­тра­чає на се­бе щомісяця 200 до­ла­рів.

МАМА У 55 РО­КІВ ВИГЛЯДАЄ НА 40. ЇЇ ГЕНИ ПЕРЕДАЛИСЯ МЕ­НІ

Ка­ро­лін ЕНІ, 43 ро­ки, фар­ма­цевт, Па­риж, Фран­ція: – НЕ БУ­ЛА ЖОДНОГО РА­ЗУ У КОСМЕТОЛОГА. Вдо­ма маю два кре­ми, кіль­ка по­мад, олі­вець для очей, туш і дві па­ле­тки ті­ней. Цьо­го до­ста­тньо. Ефект від ко­сме­ти­ки три­ва­ти­ме що­най­біль­ше 48 го­дин. Але ці­лий рік вжи­ваю рі­зні ві­та­мі­ни і біо­до­бав­ки. По­дру­ги також вва­жа­ють по­га­ним сма­ком, якщо на жін­ці за­ба­га­то ма­кі­я­жу.

Іри­на ГОВАРДІНА, 28 ро­ків, пе­ре­кла­дач, Мо­сква, Ро­сія: – СКУПОВУВАЛА ВСІ КОСМЕТИЧНІ НОВИНКИ, ДО­КИ БОРГ НА КРЕДИТЦІ НЕ СЯГНУВ 2 ТИ­СЯЧ ДО­ЛА­РІВ. 600 за­пла­ти­ла за на­бір пен­злів. Це по­ба­чив чо­ло­вік. Пе­ре­став да­ва­ти ме­ні гро­ші. До­сі ви­ко­ри­сто­вую те, що ку­пи­ла три ро­ки то­му. Біль­шість про­да­ла за по­ло­ви­ну-тре­ти­ну вар­то­сті.

Хі­рур­ги ро­блять опе­ра­цію зі збільшення грудей 21-рі­чній Фей­фей із ки­тай­сько­го Хе­фею. Та­ка про­це­ду­ра ко­штує 50 ти­сяч до­ла­рів. Дів­чи­на отри­ма­ла її без­ко­штов­но за те, що зня­ла­ся в ре­кла­мі го­спі­та­лю. Через 10 днів пі­сля збільшення грудей ви­гра­ла мі­сце­вий кон­курс кра­си

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.