Ігор НОВІКОВ

Krayina - - ОЦІНКИ ІНТЕРВ ’Ю -

34 ро­ки, ке­рів­ник офі­цій­но­го пред­став­ни­цтва Уні­вер­си­те­ту Син­гу­ляр­но­сті в Україні На­ро­див­ся 1 сі­чня 1983-го в До­не­цьку. Ма­ти – ви­кла­да­чка ав­то­до­ро­жньо­го уні­вер­си­те­ту, ба­тько – ша­хтар, пі­сля роз­па­ду СРСР пі­шов у бі­знес. Навчався в Ап­пін­гем­ській шко­лі, що на­ле­жить до най­кра­щих бри­тан­ських. Здо­був ди­плом юри­ста в Лон­дон­ській шко­лі еко­но­мі­ки та по­лі­ти­чних на­ук. ”Ме­не ви­ки­ну­ли за кор­дон у та­ко­му юно­му ві­ці, що ан­глій­ська ста­ла рі­дною. Іно­ді за­ти­на­ю­ся укра­їн­ською чи ро­сій­ською, бо ду­маю ан­глій­ською. По­вер­нув­ся в Укра­ї­ну, коли ви­пов­ни­ло­ся 24”. За­сну­вав ІТ-ком­па­нію NIAL Group. Був ди­ре­кто­ром зі спец­про­е­ктів та спон­сор­ства у Mobile TaleSystems. За рік очо­лив швей­цар­ську ком­па­нію VEMA Carbon. Торік за­кін­чив курс Уні­вер­си­те­ту Си­гну­ляр­но­сті в Спо­лу­че­них Шта­тах і від­крив у Ки­є­ві SingularityU Kyiv Chapter – офі­цій­не йо­го пред­став­ни­цтво в Україні. ”Зав­да­н­ня фі­лії – ство­ри­ти си­сте­му, в якій зро­ста­ти­муть ін­но­ва­цій­ні ком­па­нії. Для цьо­го да­є­мо до­ступ до ба­зи знань, ма­те­рі­а­лів і роз­ро­бок най­успі­шні­ших ком­па­ній сві­ту і Крем­ні­є­вої до­ли­ни. Ор­га­ні­зо­ву­є­мо ле­кції та вор­кшо­пи для молодих ко­манд роз­ро­бни­ків, стар­та­пе­рів і тра­ди­цій­них ком­па­ній”. Уні­вер­си­тет Син­гу­ляр­но­сті 2008-го ство­ри­ли NASA, Google, Deloitte, а також аме­ри­кан­ський ви­на­хі­дник і фу­ту­рист Рей Кур­цвайл та Пі­тер Ді­а­ман­діс, за­снов­ник ко­смі­чно­го ту­ри­зму. Ор­га­ні­за­ція не є уні­вер­си­те­том у тра­ди­цій­но­му сен­сі. Го­тує тих, хто роз­ви­ва­ти­ме те­хно­ло­гії для ви­рі­ше­н­ня гло­баль­них про­блем – в осві­ті, енер­ге­ти­ці, здо­ров’ ї, ко­смі­чних роз­роб­ках, без­пе­ці то­що. За­хо­плю­є­ться му­зи­кою. Грає на кла­ві­шних і ба­ра­ба­нах. За­ру­че­ний. Від по­пе­ре­дньо­го шлю­бу має до­ньок 3-рі­чну Алі­су, 9-лі­тню Альо­ну й Со­фію, 8 ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.