”Ера Пу­ті­на за­кін­чу­є­ться” Сла­ва РАБИНОВИЧ

ЕКО­НО­МІ­КА РО­СІЇ ЗРУЙНОВАНА, – ККААЖЖЕЕ ФФІІННААННССИИССТТ ССЛЛААВВАА РРААББИИННООВВИИЧЧ

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

У яко­му ста­ні за­раз ро­сій­ська еко­но­мі­ка? Про­філь­ні мі­ні­стри ка­жуть, що дно прой­де­но, по­ча­ло­ся зро­ста­н­ня.

– Не ві­рю мі­ні­страм, які по­стій­но на­ма­цу­ють дно або по ньо­му хо­дять. Як і ро­сій­ській ста­ти­сти­чній та еко­но­мі­чній на­у­ці. Нею ма­ні­пу­лює мі­ні­стер­ство еко­ном­ро­з­ви­тку, Цен­траль­ний банк. Во­ни да­ють не­прав­ди­ву ін­фор­ма­цію, при­кра­ша­ють дій­сність. До­сить ви­їха­ти за ме­жі Мо­скви або по­чи­та­ти, що тво­ри­ться в Че­ля­бін­ській обла­сті, на­при­клад. То­ді й бу­де зро­зумі­ло, в яко­му ста­ні ро­сій­ська еко­но­мі­ка на­справ­ді. Пу­тін із Ме­две­дє­вим за­дов­го до ”крим­на­ша” гру­бо по­ру­ши­ли Кон­сти­ту­цію і по­мі­ня­ли­ся мі­сця­ми. На гра­фі­ках ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій ви­дно, як во­ни па­да­ють 2012-го. То­ді від­був­ся дер­жав­ний пе­ре­во­рот у Ро­сії. Від­то­ді було оче­ви­дно, ку­ди пі­де ситуація. Так во­но і сталося. 2013-го еко­но­мі­ка вже пра­кти­чно не зро­ста­ла. Ва­ло­вий вну­трі­шній про­дукт США збіль­шив­ся на 4 від­со­тки, а РФ – на 1,3. Тоб­то роз­ви­не­на еко­но­мі­ка Шта­тів утри­чі ви­пе­ре­джа­ла за зро­ста­н­ням значно слаб­шу ро­сій­ську. Хо­ча кон’юн­кту­ра бу­ла пре­кра­сна, ці­на на­фти – 110 до­ла­рів за ба­рель. Уже то­ді було зро­зумі­ло: цей жа­лю­гі­дний плюс ду­же ско­ро пе­ре­тво­ри­ться на нуль, а по­тім – і на мі­нус, еко­но­мі­ка впа­де в ре­це­сію.

Пу­тін це ро­зу­мів?

– Він не міг по­я­сни­ти, чо­му вдру­ге за кіль­ка ро­ків дер­жа­ва по­тра­пляє в ре­це­сію. Ро­сія за­зна­ла най­біль­ше па­ді­н­ня ВВП 2008-го се­ред усіх не тіль­ки роз­ви­не­них, а й кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться – мі­нус 9 від­со­тків. І ось 2013 ро­ку зро­ста­н­ня ВВП зно­ву на­бли­жа­ло­ся до ну­ля. Рейтинг Пу­ті­на падав, як камінь. І він ви­рі­шив змі­ни­ти по­ря­док ден­ний – анексував Крим, пу­блі­чно запустив про­ект ”Новоросія”. Той за сво­їм змі­стом, фор­му­лю­ва­н­ня­ми був пов­ні­стю спи­са­ний зі зло­чин­них про­мов Гі­тле­ра у 1930-х. Все це Пу­тін утвер­див отру­є­ною гол­кою Остан­кін­ської те­ле­ве­жі, вжив­ле­ною в мо­зок ко­жно­го ро­сій­сько­го гля­да­ча. На всю цю си­ту­а­цію на­кла­да­ю­ться п’ять ре­чей, не­су­мі­сних із віль­ни­ми рин­ком і еко­но­мі­кою, ка­пі­та­лі­сти­чною си­сте­мою 51 рік, фінансист На­ро­див­ся в Ле­нін­гра­ді, ни­ні­шній Сан­ктПе­тер­бург. Ба­тько – му­зи­кант, со­ліст ор­ке­стру в те­а­трі опе­ри та ба­ле­ту іме­ні Сер­гія Кі­ро­ва, су­ча­сний Ма­рі­їн­ський, ма­ти – ви­кла­дач ро­сій­ської мо­ви й лі­те­ра­ту­ри в уні­вер­си­те­ті. За­кін­чив еле­ктро­те­хні­чний ін­сти­тут зв’яз­ку. 1988 ро­ку емі­гру­вав у США. ”Мав со­тню до­ла­рів у ки­ше­ні, а у ва­лі­зі – то­ва­ри, на які в ті часи за кор­до­ном був по­пит – фо­то­апа­ра­ти, підзор­на тру­ба, ра­дян­ські зна­чки. В Аме­ри­ку їхав через Іта­лію, де че­кав на ста­тус бі­жен­ця. За­ро­бляв, зби­ра­ю­чи фру­кти й ово­чі на фер­мах, а у ви­хі­дні тор­гу­вав ра­дян­ськи­ми то­ва­ра­ми на бло­ши­но­му ринку в Ри­мі. Коли отри­мав ста­тус бі­жен­ця, вже мав кіль­ка ти­сяч до­ла­рів”. 1994 ро­ку взяв 100 ти­сяч до­ла­рів кре­ди­ту на на­вча­н­ня в Шко­лі бі­зне­су при Нью-Йорк­сько­му уні­вер­си­те­ті. Здо­був сту­пінь ма­гі­стра бі­знес-адмі­ні­стру­ва­н­ня. Став гро­ма­дя­ни­ном США. Пра­цю­вав у ком­па­нії Hermitage Capital Management, що ін­ве­сту­ва­ла в ро­сій­ські акції. Пі­сля во­сьми ро­ків жи­т­тя в Шта­тах по­вер­нув­ся до Ро­сії. 2004-го ство­рив ком­па­нію Diamond Age Capital Advisors із за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Жи­ве в Москві та Санкт-Пе­тер­бур­зі. Про сім’ю не роз­по­від­ає

РЕЙТИНГ ПУ­ТІ­НА ПАДАВ, ЯК КАМІНЬ. І ВІН АНЕКСУВАВ КРИМ, ЗАПУСТИВ ПРО­ЕКТ ”НОВОРОСІЯ” КАПІТАЛІЗАЦІЯ ВСЬО­ГО ФОНДОВОГО РИНКУ РО­СІЇ МЕНША, НІЖ ОДНІЄЇ КОМ­ПА­НІЇ APPLE

го­спо­да­рю­ва­н­ня. Пу­тін зни­щив три гіл­ки вла­ди – су­до­ву, за­ко­но­дав­чу, ви­ко­нав­чу. Також – ін­сти­тут віль­них, де­мо­кра­ти­чних, че­сних і спра­ве­дли­вих ви­бо­рів та змі­ню­ва­но­сті вла­ди. Все це ра­зом, плюс не­за­кон­ний тре­тій тер­мін, озна­чає: Пу­тін із Ме­две­дє­вим і їхнє ор­га­ні­зо­ва­не зло­чин­не угру­по­ва­н­ня ско­ї­ли дер­жав­ний пе­ре­во­рот. Ін­ве­стор зав­жди пра­гне отри­ма­ти чі­ткі від­по­віді. Яка очі­ку­ва­на при­бу­тко­вість? Які ри­зи­ки при ній? Який при­бли­зний го­ри­зонт ін­ве­сти- цій і яка стра­те­гія ви­хо­ду? На ці ба­зо­ві за­пи­та­н­ня в Ро­сії не­має від­по­від­ей. Якщо тіль­ки ви – не член пу­тін­ської бан­ди, ти­пу Ген­на­дія Тим­чен­ка (йо­го ком­па­нія спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ін­ве­сти­ці­ях в енер­ге­ти­чні, транс­порт­ні та ін­фра­стру­ктур­ні акти­ви. – Країна) або Ар­ка­дія Ро­тен­бер­га (во­ло­діє ма­гі­страль­но-га­зо­про­від­ни­ми і до­ро­жньою ком­па­ні­я­ми. – Країна). Во­ни со­бі при­ду­ма­ли без­ри­зи­ко­ву ма­ши­ну дру­ку­ва­н­ня гро­шей за до­по­мо­гою ін­сай­дер­ських угод та зці­джу­ва­н­ня бю­дже­ту. За­йма­ю­ться цим уже 18-й рік.

Еко­но­мі­ка Ро­сії в ру­ї­нах?

– За­пе­ре­чу­ва­ти це не­ро­зум­но. І це при то­му, що ще 2007-го во­на бу­ла во­сьмою в сві­ті. Що­рі­чний ва­ло­вий вну­трі­шній про­дукт ста­но­вив 2 триль­йо­ни до­ла­рів. А капіталізація фондового ринку – близь­ко пів­то­ра триль­йо­на. За цей час ро­сій­ська еко­но­мі­ка впа­ла більш ніж удві­чі. А капіталізація всьо­го фондового ринку РФ сьо­го­дні менша, ніж однієї аме­ри­кан­ської ком­па­нії Apple. Еко­но­мі­ка не вибухнула, але це – відкладення ре­зуль­та­ту. Як кадри аварії потяга в уповільненій дії. За­хід зу­пи­нив Пу­ті­на в Україні, ввів­ши ли­ше по­сту­по­ві, рів­не­ві сан­кції. Са­ме то­му ро­сій­ську еко­но­мі­ку не ро­зір­ва­ло на шма­тки єди­ним ди­ким одно­мо­мен­тним уда­ром.

Чо­му не за­про­ва­ди­ли жорс­ткі­ші сан­кції?

– 2014 ро­ку су­ку­пний іно­зем­ний борг ро­сій­ських ком­па­ній ста­но­вив 750 мі­льяр­дів до­ла­рів. При від­клю­чен­ні SWIFT (між­на­ро­дна між­бан­ків­ська си­сте­ма пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції та здій­сне­н­ня пла­те­жів. – Країна) і вве­де­н­ня ем­бар­го на ро­сій­ські енер­го­но­сії, став­ся би шок у всій сві­то­вій фі­нан­со­вій си­сте­мі і на між­на­ро­дно­му ринку на­фти. Ком­па­нії РФ ого­ло­си­ли б форс-ма­жор щодо ви­пла­ти сво­їх бор­гів.

Як жи­ве ро­сій­ський на­род?

– Він за­тя­гнув па­ски. Ко­лись змі­тав ім­порт­ні ав­то­мо­бі­лі й то­ва­ри не тіль­ки за до­по­мо­гою жи­вих гро­шей, а й кре­ди­тів. Пі­сля 2014-го спо­жив­чий ри­нок пра­кти­чно вмер. Ав­то­ди­лер у са­ло­ні ма­ши­ну 2016 ро­ку про­дає з дис­кон­том. Пи­та­єш, коли на­дій-

”ЕКО­НО­МІ­КА РО­СІЇ НЕ ВИБУХНУЛА, АЛЕ ЦЕ –ВІДКЛАДЕННЯ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТУ. ЯК КАДРИ АВАРІЇ ПОТЯГА В УПОВІЛЬНЕНІЙ ДІЇ”, – ВВАЖАЄ ФІНАНСИСТ СЛА­ВА РАБИНОВИЧ. ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬКИЙ БА­ЧИТЬ ЦЕ ТАК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.