Дев’ять мі­ся­ців люди ви­ма­га­ли від­став­ки пре­зи­ден­та

ПРАВИТЕЛІ, ЯКІ ДОБРОВІЛЬНО ВІДМОВЛЯЛИСЯ ВІД ВЛА­ДИ

Krayina - - РЕЙТИНГ - Під­го­ту­ва­ла: Юлія ЛІПІЧ

Япон­ський ім­пе­ра­тор 84-рі­чний Акі­хі­то за­явив, що через вік йо­му важ­ко за­йма­ти­ся дер­жав­ни­ми спра­ва­ми. Хо­че, щоб трон пе­ре­йшов до стар­шо­го си­на – 57-рі­чно­го прин­ца На­ру­хі­то. При­пу­ска­ють, це ста­не­ться 2018-го. На­при­кін­ці трав­ня уряд за­твер­див законопроект про зре­че­н­ня ім­пе­ра­то­ра від пре­сто­лу. До­сі правителі за­ли­ша­ли­ся на тро­ні по­жит­тє­во

1 КОРОЛЕВА НІДЕРЛАНДІВ БЕАТРІКС 30 КВІ­ТНЯ 2013-ГО ПІДПИСАЛА АКТ ЗРЕ­ЧЕ­Н­НЯ ВІД ПРЕ­СТО­ЛУ НА КО­РИСТЬ СИ­НА ВІЛЛЕМА-ОЛЕКСАНДРА. Впер­ше за 123 ро­ки на трон сів чо­ло­вік. – Беатрікс ще 2012-го ма­ла на­мір пе­ре­да­ти вла­ду. Але в неї сталося го­ре. Її се­ре­дній син ка­тав­ся на ли­жах в Ав­стрії і по­тра­пив під сні­го­ву ла­ви­ну. До­сі ле­жить у ко­мі, – ка­же прем’єр-мі­ністр Нідерландів 46-рі­чний Марк Рут­те. Беатрікс бу­ла ко­ро­ле­вою 33 ро­ки. 30 кві­тня 1980-го ї ї ма­тір, королева Юлі­а­на, зре­кла­ся пре­сто­лу на ко­ристь стар­шої донь­ки.

2

ПРЕЗИДЕНТ ЄМЕНУ АЛІ АБДУЛЛА САЛЕХ У ЛИ­СТО­ПА­ДІ 2011-ГО ЗРІ­КСЯ ВЛА­ДИ ЧЕРЕЗ ТИСК ОПО­ЗИ­ЦІЇ. Дев’ять мі­ся­ців люди ви­ма­га­ли йо­го від­став­ки. Під час ма­со­вих про­те­стів за­ги­ну­ли 350 лю­дей. Салех отри­мав не­до­тор­ка­ність від су­до­во­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня. Пі­сля від­став­ки жи­ве в Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки.

3

ПРЕЗИДЕНТ ГАЇТІ ЖАН БЕРТРАН АРИСТИД 29 ЛЮ­ТО­ГО 2004 РО­КУ ПІДПИСАВ ЛИСТА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВЛА­ДИ І ПО­КИ­НУВ КРА­Ї­НУ. Там по­ча­ли­ся масові

за­во­ру­ше­н­ня. Гла­ву дер­жа­ви зви­ну­ва­чу­ва­ли в ко­ру­пції. Впер­ше Аристид став президентом 1990-го. На ви­бо­рах отри­мав 67% го­ло­сів. За рік у кра­ї­ні став­ся вій­сько­вий пе­ре­во­рот. Аристид втра­тив вла­ду. 2001-го зно­ву пе­ре­міг на ви­бо­рах. До 2011 ро­ку жив у Пів­ден­но-Афри­кан­ській Ре­спу­блі­ці. По­тім по­вер­нув­ся на ба­тьків­щи­ну. 4 ГЛАВА ПЕРУ АЛЬБЕРТО ФУХІМОРІ ЗА­ЯВИВ ПРО ВІДСТАВКУ ПІ­СЛЯ СЕМИ ТИ­ЖНІВ НА ПОСАДІ: – Я прийняв рі­ше­н­ня роз­пу­сти­ти си­сте­му на­ціо­наль­ної роз­від­ки й не­гай­но при­зна­чи­ти за­галь­ні ви­бо­ри, в яких не бра­ти­му уча­сті, – ска­зав у ве­ре­сні 2000 ро­ку. Сталося це пі­сля опри­лю­дне­н­ня ві­део­за­пи­су, де ке­рів­ник роз­ві­ду­валь­ної слу­жби Вла­ді­мі­ро Мон­те­сі­нос пе­ре­дає $15 тиc. конгресмену Лу­ї­су Альберто Ко­у­рі – під час остан­ніх пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Кон­гре­смен мав до­по­мог­ти ко­ман­ді Фухіморі втри­ма­ти вла­ду. Це бу­ла йо­го тре­тя ка­ден­ція.

5

РУМУНСЬКИЙ КОРОЛЬ МІ­ХАЙ I ЗРІ­КСЯ ТРОНУ 30 ГРУ­ДНЯ 1947-ГО – ПІ­СЛЯ ПРИХОДУ ДО ВЛА­ДИ КО­МУ­НІ­СТІВ. Сів на пре­стол 6-рі­чним. Через три ро­ки йо­го змі­стив ба­тько Ка­роль II. 1940-го Бес­са­ра­бію при­єд­на­ли до СРСР, ча­сти­на Тран­сіль­ва­нії ві­ді­йшла до Угор­щи­ни. У кра­ї­ні Іон Ан­то­не­ску вчи­нив пе­ре­во­рот і змі­стив Ка­ро­ля ІІ. Пре­стол зно­ву по­сів Мі­хай. Йо­му то­ді було 19. 1944 ро­ку, коли ра­дян­ські вій­ська на­бли­зи­ли­ся до кор­до­ну Ру­му­нії, Мі­хай на­ка­зав за­а­ре­шту­ва­ти Ан­то­не­ску і про­ні­ме­цьких ге­не­ра­лів. Ого­ло­сив вій­ну Тре­тьо­му рей­ху. 1947-го уряд ска­су­вав мо­нар­хію. Мі­хай склав пов­но­ва­же­н­ня й емі­гру­вав.

6

11 ГРУ­ДНЯ 1936-ГО КОРОЛЬ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕ­ЛИ­КОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 42-РІ­ЧНИЙ ЕДУАРД VIII ВІД­МО­ВИВ­СЯ ВІД ПРЕ­СТО­ЛУ. За­ко­хав­ся у дві­чі роз­лу­че­ну аме­ри­кан­ку Вол­ліс Сім­псон. Ро­зу­мів, що гро­мад­ськість не до­зво­лить їй ста­ти дру­жи­ною бри­тан­сько­го мо­нар­ха. Ра­дни­ки ко­ро­ля пе­ре­ко­ну­ва­ли йо­го ро­зі­рва­ти сто­сун­ки. Ма­ти Еду­ар­да королева Ма­рія май­бу­тню не­віс­тку на­зи­ва­ла ”аме­ри­кан­ською аван­тю­рис­ткою”. Цер­ква теж ви­сту­пи­ла про­ти цих сто­сун­ків. Едуард від­мо­вив­ся від вла­ди і за­про­по­ну­вав Вол­ліс одру­жи­ти­ся. Пре­стол пе­ре­дав сво­є­му мо­лод­шо­му бра­ту ко­ро­лю Ге­ор­гу VI. Едуард і Вол­ліс у шлю­бі про­жи­ли 35 ро­ків. 7 РИМСЬКИЙ ІМ­ПЕ­РА­ТОР ДІОКЛЕТІАН ВІДРІКСЯ ВІД ВЛА­ДИ 1 ТРАВ­НЯ 305ГО. Він був на тро­ні 20 ро­ків. Цей час на­зи­ва­ють ”зо­ло­тим ві­ком”. Діоклетіан став ча­сто хво­рі­ти. Зять Га­ле­рій пе­ре­ко­нав йо­го, що на­ро­до­ві бу­де кра­ще з мо­ло­дим пра­ви­те­лем. Діоклетіан по­дав­ся на ба­тьків­щи­ну в Са­лон. Доглядав за садом, вирощував ово­чі. За кіль­ка ро­ків йо­му за­про­по­ну­ва­ли по­вер­ну­ти­ся на трон. Діоклетіан ска­зав: – Ме­ні біль­ше ра­до­сті дає до­гля­да­ти за садом, ніж ке­ру­ва­ти усім сві­том.

КОНГРЕСМЕНУ ПЕ­РЕ­ДА­ЛИ 15 ТИ­СЯЧ ДО­ЛА­РІВ ДОГЛЯДАВ ЗА САДОМ, ВИРОЩУВАВ ОВО­ЧІ

Образ ру­мун­сько­го ко­ро­ля Мі­хая І зо­бра­же­ний у чо­ло­ві­чо­му мо­на­сти­рі Сим­бе­та-де-Сус у Тран­сіль­ва­нії. Мі­хай був одним із йо­го за­снов­ни­ків. За ко­му­ні­стів порт­рет ко­ро­ля за­ма­лю­ва­ли ва­пном, щоб при­хо­ва­ти. Ві­дно­ви­ли зо­бра­же­н­ня на­при­кін­ці 1960-х

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.