За­па­сний ва­рі­ант

Krayina - - КОЛЕКЦ ІЯ - Ан­на ЧИРУК

Віра Іва­нів­на – най­ближ­ча по­дру­га мо­єї ті­тки. Успі­шна бух­гал­тер­ка з дво­ма квар­ти­ра­ми – в Лу­цьку та в Ки­є­ві. Ко­лись ме­ні ста­ви­ли її у при­клад. – У неї все жи­т­тя спла­но­ва­не. До всьо­го є за­па­сний ва­рі­ант. Щой­но вла­што­ву­є­ться на ро­бо­ту, як по­чи­нає шукати но­ву, де пла­тять біль­ше, – ка­за­ла ті­тка. – Ме­не так мама на­вчи­ла, – го­во­ри­ла Віра Іва­нів­на. – У шко­лі хо­ди­ла на дві олім­пі­а­ди, щоб одну з них то­чно ви­гра­ти. Всту­па­ла у два уні­вер­си­те­ти. Зу­стрі­ча­ла­ся з дво­ма хло­пця­ми одно­ча­сно. Коли обоє освід­чи­ли­ся, оби­ра­ла то­го, хто мо­же ме­ні біль­ше да­ти. В Іго­ря бу­ла одно­кім­на­тна квар­ти­ра. Там нам до­ве­ло­ся б жи­ти з ба­тька­ми. А Ва­ню ба­тько ще в ін­сти­ту­ті зро­бив ди­ре­кто­ром в одній зі сво­їх фірм. Пі­сля весілля ми пе­ре­їха­ли в окре­мий бу­ди­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.