Офор­ми­ла си­ну кар­ту по­ля­ка і від­пра­ви­ла вчи­ти­ся до Вар­ша­ви

Krayina - - КОЛЕКЦ ІЯ -

Але жи­т­тя з Ва­нею не скла­ло­ся. Ви­я­ви­ло­ся, він теж мав за­па­сний ва­рі­ант. Через пів­то­ра ро­ку при­вів до­до­му ко­хан­ку. Пі­сля Ва­ні було ще два не­вда­лі шлю­би і син Оле­ксандр – від остан­ньо­го. По­за­то­рік йо­го хо­ті­ли за­бра­ти в ар­мію. Ма­ти офор­ми­ла си­ну кар­ту по­ля­ка і від­пра­ви­ла вчи­ти­ся до Вар­ша­ви. – Йо­му в ар­мію не мо­жна. Рік по­слу­жить – і в АТО за­бе­руть. А там уб’ють. Поль­ща – наш за­па­сний ва­рі­ант, – ка­за­ла Віра Іва­нів­на. Са­шко рік навчався на еко­но­мі­ста, а по­тім по­вер­нув­ся до­до­му в до­мо­ви­ні. За­ги­нув в ав­то­ка­та­стро­фі, коли на ка­ні­ку­ли поїхав до Ні­меч­чи­ни від­по­чи­ти. – Скіль­ки мо­жна цих за­па­сних ва­рі­ан­тів? – кричить на пля­жі у сто­ли­чно­му Гі­дро­пар­ку хло­пець із та­ту­ю­ва­н­ням вов­ка на ли­тці. – Коли на­ре­шті ви­да­лиш номер свого Ва­ні? Два ро­ки, як не зу­стрі­ча­є­те­ся, а ти йо­му то пи­шеш, то дзво­ниш. Оби­рай: я або він. Дів­чи­на ви­да­ляє номер зі спи­ску кон­та­ктів. Хло­пець за­до­во­ле­ний. Зні­має шор­ти й бі­жить ку­па­ти­ся. Йо­го су­пу­тни­ця за цей час від­нов­лює номер і пе­ре­йме­но­вує – ”Ва­ня” на ”Ва­ля Гі­н­еко­лог”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.