Євген БОРИСКОВ

Krayina - - КОЛЕКЦ ІЯ -

49 ро­ків, ко­ле­кціо­нер На­ро­див­ся 13 липня 1967-го в Одесі. Ма­ти – бух­гал­тер, ба­тько – ро­бі­тник на за­во­ді. За­кін­чив мо­ре­хі­дну шко­лу. Був ма­тро­сом, пра­цю­вав на су­дно­ре­мон­тно­му за­во­ді. За­раз – ен­то­мо­лог в Оде­сько­му зоо­пар­ку. Зібрав для ньо­го ко­ле­кцію ме­те­ли­ків з усього сві­ту – май­же 500 ек­зем­пля­рів. 2008 ро­ку по­чав ко­ле­кціо­ну­ва­ти за­паль­ни­чки. ”У Єв­ро­пі та США прийня­ли за­кон, який за­бо­ро­няє ви­го­тов­ле­н­ня фі­гур­них запальничок. Бо ді­ти мо­жуть пе­ре­плу­та­ти з ігра­шка­ми. Зро­зу­мів: якщо це ми­сте­цтво не збе­рег­ти, во­но зни­кне. Пер­шу зна­йшов на При­во­зі – з на­пи­сом Marlboro. Придбав за 10 гри­вень”. У йо­го ко­ле­кції по­над три ти­ся­чі запальничок. Ка­же, біль­шість із них не­до­ро­гі, але уні­каль­ні. Є у ви­гля­ді тва­рин, ко­ра­блів, пі­сто­лів. Має еро­ти­чну се­рію. Лю­бить ка­та­ти­ся на ли­жах. Улю­бле­на книж­ка – ”Со­ба­че серце” Ми­хай­ла Бул­га­ко­ва. Вдо­ма три­має бра­зиль­ських му­рах-ли­сто­рі­зів, тар­га­нів-ар­хі­ман­дри­тів, па­ву­ків-му­ра­хо­їдів, скор­піо­нів, рав­ли­ків-аха­ти­нів і жа­бу агу. Має ко­ле­кцію з 60 хи­жих ро­слин-ко­ма­хо­їдів. Дру­жи­на 48-рі­чна Іри­на – до­мо­го­спо­дар­ка. Ма­ють двох до­ньок, си­на й ону­ка з одного бо­ку ви­дно го­дин­ник, який пра­цює від ба­та­рей­ки. А з дру­го­го – фо­то­рам­ка, ку­ди мо­жна вста­ви­ти зні­мок. Ко­шту­ва­ла до­ро­го, але не тор­гу­вав­ся – ду­же кор­ті­ло ма­ти та­ку.

>

100 ДО­ЛА­РІВ ДАВАВ ЗНА­ЙО­МИЙ З ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА ЗАПАЛЬНИЧКУ У ВИ­ГЛЯ­ДІ РЕТРО-АВТОМОБІЛЯ. Він та­кі ко­ле­кціо­нує. Я від­мо­вив­ся. Про­даю, коли маю дві одна­ко­ві. Ви­ня­ток зро­бив один раз – пів­ро­ку то­му. До ме­не при­йшов араб. Ска­зав, що фа­на­тіє від футболу й по­про­сив про­да­ти дві за­паль­ни­чки Zippo з на­клей­ка­ми ”Ман­че­стер Юнай­тед”. За­пла­тив 10 до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.