Лариса КАДОЧНИКОВА

Krayina - - СПОГАДИ -

79 ро­ків, актри­са На­ро­ди­ла­ся 30 сер­пня 1937-го в Москві. Ма­ти Ніна Алі­со­ва бу­ла актри­сою, ба­тько Ва­лен­тин Ка­до­чни­ков – ре­жи­се­ром. ”Ро­сла без ба­тька. У 27 ро­ків він поїхав за­го­тов­ля­ти дро­ва в Та­шкент. За­хво­рів і ра­пто­во по­мер. Йо­го мо­ги­ли так і не зна­йшли”. У дитинстві за­йма­ла­ся ба­ле­том. За­кін­чи­ла актор­ський фа­куль­тет Все­со­ю­зно­го державного ін­сти­ту­ту кі­не­ма­то­гра­фії. Три ро­ки пра­цю­ва­ла в мо­сков­сько­му те­а­трі ”Сов­ре­мен­ник”. Звіль­ни­ла­ся, щоб зня­ти­ся у філь­мі Сер­гія Па­ра­джа­но­ва ”Ті­ні за­бу­тих пред­ків”. 1964-го вла­шту­ва­ла­ся в Ки­їв­ський те­атр ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки. Пра­цює тут до­сі. Зі­гра­ла у по­над 50 ви­ста­вах, зня­ла­ся у 40 філь­мах. 1991-го за роль Ма­рі­чки у стрі­чці ”Ті­ні за­бу­тих пред­ків” отри­ма­ла Шев­чен­ків­ську пре­мію. За­раз ре­пе­ти­рує роль фран­цузь­кої актри­си Са­ри Бер- нар в одно­ймен­ній ви­ста­ві. Не­що­дав­но зня­ла­ся у се­рі­а­лі ”Ка­пі­тан­ша”. ”Зні­ма­ю­ся не ча­сто, бо сце­на­рії по­га­ні. За цей рік ві­дмо­ви­ла­ся від трьох про­по­зи­цій”. Улю­бле­ні філь­ми – ”Ле­тять жу­рав­лі” Ми­хай­ла Ка­ла­то­зо­ва, ”Ві­сім з по­ло­ви­ною” Фе­де­рі­ко Фел­лі­ні й ”Ті­ні за­бу­тих пред­ків” Сер­гія Па­ра­джа­но­ва. Пи­ше кар­ти­ни. Ви­став­ля­ла їх в Україні і за кор­до­ном. У швед­сько­му Сток­голь­мі про­да­ла 15 по­ло­тен. Лю­бить пе­ре­чи­ту­ва­ти – Фе­до­ра До­сто­єв­сько­го та Ле­сю Укра­їн­ку. По­до­ба­є­ться від­по­чи­ва­ти на мо­рі. Що­ран­ку ро­бить ма­ску з до­ма­шньо­го си­ру. Про­ти­рає облич­чя ку­би­ка­ми льо­ду з квітами буз­ку. ”За­раз у ме­не ша­ну­валь­ни­ків біль­ше, ніж у 25-рі­чних актрис”. За­мі­жня бу­ла дві­чі. Пер­шим чо­ло­ві­ком став ре­жи­сер Юрій Іллєнко. Про­жи­ла з ним 18 ро­ків. Вдру­ге взя­ла шлюб із ди­ре­кто­ром Театру іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки Ми­хай­лом Са­ран­чу­ком. Він по­мер 2014-го. Ді­тей не має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.