КО­ЗА­КИ, ВШАНУВАТИ ЯКИХ ПРИ­ЙШЛИ ПІВМІЛЬЙОНА ЛЮ­ДЕЙ

Krayina - - ДОКУМЕНТ - Текст і фо­то: Де­нис МАНДЗЮК

У черв­ні 1651 ро­ку те­пер бі­ля се­ла Пля­ше­ва – Ра­ди­ви­лів­ський ра­йон Рів­нен­ської обла­сті з – від­бу­ла­ся одна най­біль­ших битв в істо­рії 100-ти­ся­чне ко­зач­чи­ни. вій­сько під про­во­дом Хмель­ни­цько­го Бо­г­да­на зі­йшло­ся з удві­чі біль­шою поль­сько­го ко­ро­ля ар­мі­єю Яна ІІ Ка­зи­ми­ра. По­ля­ки пе­ре­мо­гли, але му­си­ли роз­по­ча­ти пе­ре­го­во­ри з ко­за­ка­ми. Би­тва отри­ма­ла від на­зву Бе­ре­сте­цької – най­ближ­чо­го міст а. Вшанувати за­ги­блих ко­за­ків вда­ло­ся тіль­ки у 1910-х – на по­лі спо­ру­ди­ли Із храм Свя­то­го Ге­ор­гія. су­сі­дньо­го се­ла Острів сю­ди пе­ре­не­сли де­рев’яну цер­кву Свя­то­го Ми­хай­ла – за ле­ген­дою, перед бо­єм тут мо­лив­ся Хмель­ни­цький. Знай­де­ні реш­тки во­я­ків ви­ста­ви­ли у сар­ко­фа­зі. Мій та­то ро­дом із се­ла Ге­кта­ри Го­ро­хів­сько­го ра­йо­ну обла­сті. Звід­си Во­лин­ської до Пля­ше­вої – 7 кі­ло­ме­трів нав­про­стець через по­ле. У гар­ну по­го­ду від на­шої ха­ти було ви­дно, як ви­бли­скує ку­пол Ге­ор­гі­їв­ської церкви. Коли їха­ли з обла­сно­го центру до ро­ди­ни, ча­сто за­їжджа­ли на ”Ко­за­цькі мо­ги­ли”. Не див­но, що в мо­їх аль­бо­мах для ма­лю­ва­н­ня пе­ре­ва­жно фі­гу­ру­ва­ли во­я­ки­за­по­рож­ці у ви­ши­ван­ках і ша­ро­ва­рах. За радянських ча­сів про ма­ні­фе­ста­ції не бути мо­ви. Пер­ше мо­гло ма­со­ве вша­ну­ва­н­ня в черв­ні 1990-го. від­бу­ло­ся Ме­ні то­ді ви­пов­ни­ло­ся ро­ків. Пам’ятаю, 6 як ми кіль­ка кі­ло­ме­трів в на­тов­пі. Ба­га­то ішли лю­дей бу­ли у ви­ши­ван­ках. Три­ма­ли си­ньо-жов­ті пра­по­ри з ме­та­ле­ви­ми на­ко­не­чни­ка­ми-три­зу­ба­ми ніколи – та­ких я ра­ні­ше не ба­чив. Най­біль­ше лю­дей на мо­ги­лах” ”Ко­за­цьких зі­бра­ли­ся 1991-го. що з на­го­ди Пре­са пи­са­ла, 340-ї рі­чни­ці би­тви до з’їха­ло­ся Пля­ше­вої півмільйона осіб. У по­лі пам’ятник від­кри­ли за­ги­блим коз акам. У участь це­ре­мо­нії взяв Па­трі­арх УАПЦ Мсти­слав, за май­же який уперше 50 ро­ків при­їхав в Укра­ї­ну. то­ді­шній А ще – го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Хтось Ле­о­нід Крав­чук. пу­стив чу­тку, що він при­ле­тить То­му люди вер­то­льо­том. з ін­те­ре­сом вдив­ля­ли­ся щой­но роз­по­чав­ся в не­бо. Але мі­тинг, Крав­чук не­спо­ді­ва­но ви­ско­чив на сце­ну з м аши­ни швид­кої допомоги. Що­прав­да, я то­го всьо­го не не ба­чив. Ав­то­мо­бі­лів ви­пу­ска­ли з Бе­ре­сте­чка. пі­шки По­трі­бно було доби­ра­ти­ся кіль­ка кі­ло­ме­трів під зі мною па­лю­чим сон­цем. й 3-рі­чним бра­том Та­то пі­шов, а мама при­дба­ли гу­ля­ла мі­стом. Як са­ти­сфа­кцію си­ньо-жов­тий вим­пел ме­ні то­ді із ко­за­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.