Пен­сіо­не­ри пла­ти­ти­муть вне­ски у Поль­щу й Угор­щи­ну

Krayina - - УКРАЇНА - Та­рас ЗАГОРОДНІЙ, еко­но­міст

Те­пе­рі­шня пен­сій­на ре­фор­ма – це фа­кти­чне ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті тих, хто мо­же пре­тен­ду­ва­ти на пен­сію. Про­по­зи­ція уря­ду вла­што­вує Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд. Бо во­ни – ци­ні­чна ор­га­ні­за­ція. Да­ють нам гро­ші й ви­ма­га­ють, щоб пре­тен­ден­тів на них бу­ло мен­ше. За­раз не­ві­до­мо, скіль­ки в кра­ї­ні є пен­сіо­не­рів, скіль­ки і ку­ди йде ко­штів. Не­об­хі­дно про­ве­сти ау­дит Пен­сій­но­го фон­ду. Во­дно­час ви­зна­ти, що він кон­ку­рує з поль­ським, угор­ським, сло­ва­цьким. У лю­дей зав­жди є ви­бір. І якщо уря­дов­ці про­дов­жу­ва­ти­муть ство­рю­ва­ти не­стер­пні умо­ви жи­т­тя, то лю­ди ще актив­ні­ше пе­ре­їжджа­ти­муть до Поль­щі, Угор­щи­ни. І там спла­чу­ва­ти­муть до пен­сій­них фон­дів. Бо не до­ві­ря­ють на­шим чи­нов­ни­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.