Трамп схи­ля­ти­ме Ки­їв до при­ми­ре­н­ня з Мо­сквою

Krayina - - УКРАЇНА - Ва­дим КАРАСЬОВ, по­лі­то­лог

По­ро­шен­ко роз­гля­дає ре­зуль­та­ти по­їзд­ки до США як де­мон­стра­цію по­ту­жної під­трим­ки за­хі­дних пар­тне­рів. Але не вар­то ра­ді­ти. З ча­сом Ва­шинг­тон мо­же схи­ля­ти Ки­їв до при­ми­ре­н­ня з Мо­сквою. До Укра­ї­ни обі­цяв при­їха­ти дер­жав­ний се­кре­тар Рекс Тіл­лер­сон, а не ві­це-пре­зи­дент Майк Пенс. Хо­ча ку­ра­то­ра­ми Укра­ї­ни зав­жди бу­ли ві­це­пре­зи­ден­ти. Зна­чить, ві­зит Тіл­лер­со­на до Києва пре­зи­дент Трамп роз­гля­дає як ча­сти­ну від­но­син із Ро­сі­єю. Да­лі на­пев­не за­кли­ка­ти­ме до при­ми­ре­н­ня між РФ і Укра­ї­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.