Прем’єр Ка­на­ди від­крив пам’ятник Та­ра­со­ві Шев­чен­ку

Krayina - - ДАТИ -

”ВІННІПЕГ ЗАМАЯНИЙ УКРАЇНСЬКИМИ ПРАПОРАМИ”, – опи­сує ді­а­спор­на га­зе­та ”Сво­бо­да” від­кри­т­тя пам’ятни­ка Та­ра­су Шев­чен­ку на пло­щі Пар­ла­мен­ту у Він­ні­пе­гу 9 ли­пня 1961 ро­ку. На той час у Ка­на­ді про­жи­ва­ли май­же пів­міль­йо­на укра­їн­ців. Уро­чи­сто­сті роз­по­ча­ли­ся з бо­го­слу­жі­н­ня в гре­ко-ка­то­ли­цько­му хра­мі. Да­лі ко­ло­на ру­ши­ла на пло­щу. Ко­мі­тет укра­їн­ців Ка­на­ди за­ку­пив для ма­ні­фе­ста­ції дві со­тні си­ньо­жов­тих пра­по­рів. Фі­гу­ра по­е­та бу­ла за­кри­та прапорами Ка­на­ди та Укра­ї­ни.

ВІДТЕПЕР УКРАЇНСЬКУ МОВУ ВИВЧАТИМУТЬ У ШКОЛАХ НАРІВНІ З АНГЛІЙСЬКОЮ

Го­ло­ва про­він­ції Ма­ні­то­ба Дюф­фе­райн Ро­блін про­ци­ту­вав сло­ва Шев­чен­ка ”Учі­те­ся, бра­ти мої, ду­май­те, чи­тай­те, і чу­жо­му на­учай­тесь, сво­го не цу­рай­тесь”. І по­обі­цяв: відтепер українську мову вивчатимуть у мі­сце­вих се­ре­дніх школах нарівні з англійською. Хор ви­ко­нав ”За­по­віт”. ”Сльо­зи, що бли­ща­ли в очах або те­кли по облич­чях ти­сяч осіб, ко­ли ор­кестр, хо­ри і по­над 50-ти­ся­чна ма­са на­ро­ду спів­а­ли зво­ру­шли­ві сло­ва на ме­ло­дію Шев­чен­ко­во­го ”За­по­ві­ту”, ма­буть, єди­ні мо­гли ви­яви­ти не­ви­мов­ну га­му по­чу­вань, що їх від­чу­ва­ли уча­сни­ки ті­єї не­за­бу­тньої хви­ли­ни, – пи­ше ”Сво­бо­да”. – Зда­ва­ло­ся, що на­віть ла­гі­дно-су­во­ре, ви­ку­те до­ло­том рі­зьба­ря в брон­зі ли­це По­е­та про­ясни­лось ла­ска­вою усмі­шкою. Бо ж не одна – як він со­бі цьо­го ба­жав, – а ти­ся­чі сліз ”з очей ка­рих” по­те­кли, ви­мов­ля­ю­чи з по­бо­жні­стю сло­ва йо­го без­смер­тно­го ”За­по­ві­ту”. За­сло­ну з пам’ятни­ка зняв прем’єр-мі­ністр Ка­на­ди Джон Ді­фен­бей­кер (1895–1979). – Як­би жи­вий Шев­чен­ко був тут сьо­го­дні з на­ми, він би по­ба­чив пло­ди сво­єї твор­чо­сті, – за­явив гла­ва уря­ду. – Він би по­ба­чив во­лю, що нею вті­ша­ю­ться на цій зем­лі лю­ди йо­го на­ро­ду. Він би по­ду­мав про на­род на рі­дній зем­лі, який все ще не має пра­ва віль­но­го ви­зна­че­н­ня сво­єї до­лі. Як він за­зна­вав ти­ра­нії за йо­го днів, так те­пер не ма­ють сво­бо­ди йо­го чи­слен­ні си­ни.

Пам’ятник Та­ра­со­ві Шев­чен­ку у Він­ні­пе­гу, Ка­на­да. Фі­гу­ру ство­рив Ле­о­нід Мо­ло­до­жа­нин (1915–2009) – псев­до­нім Лео Мол. Уро­дже­нець По­лон­но­го – те­пер Хмель­ни­цька область – емі­гру­вав до Ка­на­ди пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Мо­ну­мент зо­бра­жає по­е­та, що си­дить...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.