То­мас Кук ство­рив пер­шу ту­ри­сти­чну аген­цію

Krayina - - ДАТИ - Пі­дго­ту­вав: Де­нис МАНДЗЮК

– МАКСИМАЛЬНА ВИГОДА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬ­КО­СТІ ЛЮ­ДЕЙ ЗА МІНІМАЛЬНУ ЦІНУ, – ТАКИМ ГАСЛОМ КЕРУВАВСЯ ЗА­СНОВ­НИК ТУРИЗМУ ТО­МАС КУК (1808–1892). Він на­ро­див­ся у ба­птист­ській ро­ди­ні в Ан­глії. Пра­цю­вав те­слею. Ви­да­вав жур­нал ”Що­мі­ся­чний ві­сник тве­ре­зо­сті”. Зму­ше­ний був за­кри­ти йо­го че­рез не­рен­та­бель­ність.

5 ли­пня 1841 ро­ку

Кук орен­дує дев’ять за­лі­зни­чних ва­го­нів тре­тьо­го кла­су, аби вла­шту­ва­ти про­гу­лян­ку в мі­сте­чко Лаф­бо­ро за 20 км від Лон­до­на. У ній бе­руть участь 570 лю­дей. Ві­дві­ду­ють з’їзд то­ва­ри­ства тве­ре­зо­сті. Окрім то­го, у вар­тість по­їзд­ки вхо­дить га­ря­чий обід. А з лон­дон­сько­го вок­за­лу ман­дрів­ни­ків про­во­джає ор­кестр. Ко­штує це 1 ши­лінг. Від 1845-го Кук ор­га­ні­зо­вує ко­мер­цій­ні по­до­ро­жі. Ство­рює фір­му ”То­мас Кук і син”. Її вва­жа­ють пер­шою у сві­ті ту­ри­сти­чною аген­ці­єю. Під­пи­сує кон­тракт із за­лі­зни­чною ком­па­ні­єю – та на­дає зниж­ки на пе­ре­ве­зе­н­ня йо­го клі­єн­там. Кук вла­што­вує ман­дрів­ки в Лі­вер­пуль. По­тім – у Шо­тлан­дію, мі­сця­ми ро­ма­нів по­пу­ляр­но­го то­ді Валь­те­ра Скот­та. Про­во­дить екс­кур­сії зам­ка­ми зем­ле­вла­сни­ків, які до то­го ча­су бу­ли за­кри­ті для пу­блі­ки. 1851-го в Лон­до­ні від­бу­ва­є­ться Все­сві­тня ви­став­ка. Кук ор­га­ні­зо­вує її від­ві­да­н­ня для май­же 150 тис. лю­дей із рі­зних міст. Че­рез чо­ти­ри ро­ки по­ді­бну ви­став­ку про­во­дять у Па­ри­жі. То­мас бе­ре­ться за ор­га­ні­за­цію по­до­ро­жі сю­ди для ан­глій­ців. На­сту­пні пун­кти – Швей­ца­рія, Іта­лія, США. Се­ред йо­го пер­ших аме­ри­кан­ських клі­єн­тів – пи­сьмен­ник Марк Твен. Кук ви­на­ймає два па­ро­пла­ви і вла­што­вує про- гу­лян­ку Ні­лом. Пі­сля від­кри­т­тя Су­е­цько­го ка­на­лу 1869 ро­ку бе­ре участь у нав­ко­ло­сві­тній по­до­ро­жі під гаслом ”У Єги­пет че­рез Ки­тай”. Во­на три­ває ві­сім мі­ся­ців. Ви­дає пу­тів­ни­ки по мі­стах і кра­ї­нах. У них не тіль­ки опи­сує най­ці­ка­ві­ші пам’ятки, а й дає пра­кти­чні по­ра­ди. ”Па­ні можуть, не по­ру­шу­ю­чи пра­вил при­стой­но­сті, за­хо­ди­ти в най­кра­щі ка­фе або си­ді­ти за сто­ли­ка­ми на ву­ли­ці. Однак радимо утриматися від відвідин ка­фе на північній стороні бульварів, між ”Гранд-опе­ра” та ву­ли­цею Сен-Де­ні”, – йде­ться в пу­тів­ни­ку Па­ри­жем. Аген­ція То­ма­са Ку­ка існує до­те­пер.

РАДИМО УТРИМАТИСЯ ВІД ВІДВІДИН КА­ФЕ НА ПІВНІЧНІЙ СТОРОНІ БУЛЬВАРІВ

5 ли­пня 1969 ро­ку дів­чи­на ку­па­є­ться у став­ку в лон­дон­сько­му Гайд-пар­ку під час фе­сти­ва­лю The Stones in the Park – ”Ка­ме­ні в пар­ку”. Дій­ство ор­га­ні­зу­вав гурт The Rolling Stones. По­ди­ви­ти­ся на кон­церт зі­йшли­ся май­же пів­міль­йо­на осіб

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.