Об­блю­вав ко­стюм. Ба­тьки за­бра­ли до­до­му

17-річна Ме­ган Фла­ер­ті з американського штату Нью-Джерсі при­бу­ла на ви­пу­скний ве­чір у тру­ні. До шко­ли під’їхав ка­та­фалк. Во­дій у смо­кін­гу й ци­лін­дрі від­крив за­дні две­рі, з на­пар­ни­ком ви­тя­гну­ли тру­ну. Пі­дня­ли шко­ляр­ку з до­мо­ви­ни під апло­ди­смен­ти одно­кла­сни

Krayina - - ЗАПИТАННЯ - МИ ЗАПИТАЛИ ЧИ­ТА­ЧІВ: ЯКІ ВИТІВКИ ШКІЛЬНОГО ВИПУСКНОГО ВАМ ЗА­ПАМ’ЯТАЛИСЯ? під­го­ту­ва­ли: Валентина МУРАХОВСЬКА, Ан­на УСІК, Альо­на ВЕРШИНІНА

На гру­дях під час випускного зро­бив та­ту­ю­ва­н­ня ”Ко­ля + Ва­ля” у ве­ли­ко­му серці. А на ра­нок по­сва­ри­ли­ся з дів­чи­ною. Во­на по­їха­ла на на­вча­н­ня у ро­сій­ський Бєл­го­род. Там за­ли­ши­ла­ся. Ро­ків п’ять шу­кав жін­ку з таким іме­нем. На­ре­шті одру­жив­ся на Іло­ні. Та­ту­ю­ва­н­ня ви­ве­сти не мо­жу – фар­ба в’їла­ся. Те­пер зав­жди хо­джу в фут­бол­ці, на­віть на пля­жі. Ма­ксим ПІДГІРНЯК, 35 ро­ків, ві­део­опе­ра­тор, Ки­їв Уте­кла з до­му в Оде­су. На пля­жі по­зна­йо­ми­ли­ся з май­бу­тнім чо­ло­ві­ком. Юлія ІВАНИЦЬКА, 28 ро­ків, вла­сни­ця ма­га­зи­ну одя­гу, Оде­са Хлопці ви­рі­ши­ли по­жар­ту­ва­ти над одно­кла­сни­ком. Той устав, щоб роз­по­ві­сти істо­рію. Ко­ли сі­дав, з-під ньо­го ви­би­ли сті­лець. Упав, вда­рив­ся по­ти­ли­цею. Ко­ли під­вів­ся, ска­зав: ”Го­ді жар­ту­ва­ти, вві­мкніть сві­тло”. Ви­я­ви­ло­ся, за­бив нерв і осліп. Іри­на РОМАНЕНКО, 64 ро­ки, вчи­тель­ка біо­ло­гії, Ма­рі­у­поль До­не­цької обла­сті Сві­та­нок зу­стрі­ча­ли у фон­та­ні на сто­ли­чно­му Хре­ща­ти­ку. Пор­ва­ла дорогу су­кню. Юлія ДЕРКАЧ, 25 ро­ків, юрист, Ки­їв На­пи­ла­ся, про­си­ла хло­пців роз­пи­са­ти­ся на гру­дях. Усі по­за­ли­ша­ли свої ав­то­гра­фи. До­сі со­ром­но. Ан­на ТОВКУН, 30 ро­ків, ке­рів­ник бан­ків­сько­го від­ді­ле­н­ня, Ки­їв Хтось замовив стриптиз у ре­сто­ран, де ми святкували. Ба­тьки за­ту­ля­ли нам очі. Але ви­ступ спо­до­бав­ся. За­хо­ті­ла на­вчи­ти­ся так тан­цю­ва­ти. Оль­га ДЕМЧУК, 33 ро­ки, стри­пти­зер­ка, Ки­їв Від двох бо­ка­лів шам­пан­сько­го роз­ве­зло. Об­блю­вав ко­стюм. Ба­тьки за­бра­ли до­до­му. Про­спав до ран­ку. Яро­слав НАГОРНЯК, 32 ро­ки, бу­ді­вель­ник, Га­дяч Пол­тав­ської обла­сті На ви­пу­скно­му не бу­ло з ким тан­цю­ва­ти. На 17 хло­пців – три дів­чи­ни. Взяв та­то­ву ма­ши­ну і з трьо­ма одно­кла­сни­ка­ми рво­ну­ли в се­ло на ди­ско­те­ку. Там упер­ше спро­бу­ва­ли кур­ну­ти тра­ву. Від­клю­чи­ли­ся. Про­ки­нув­ся на­сту­пно­го дня на чу­жій да­чі. Щоб за­ліз­ти все­ре­ди­ну, роз­би­ли ві­кно. Друг пе­ре­спав із дво­ма дів­ча­та­ми. По­би­ли­ся з хло­пцем одні­єї з них. Ар­тем ПАШКІВСЬКИЙ, 22 ро­ки, сту­дент, Рів­не На бан­ке­ті пі­сля офі­цій­ної ча­сти­ни по­рвав ту­флю вчи­тель­ці укра­їн­ської мови. Тан­цю­ва­ли вальс і на­сту­пив їй на но­гу. Оле­ксандр ПЕРЕМОТ, 29 ро­ків, жур­на­ліст, До­нецьк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.