Юрій НОВІЦЬКИЙ

Krayina - - КОЛЕКЦІЯ -

66 ро­ків, ко­ле­кціо­нер На­ро­див­ся в Ума­ні на Чер­ка­щи­ні. Ма­ти бу­ла вчи­тель­кою. Ба­тька під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни по­ра­ни­ли. Був ін­ва­лі­дом – не пра­цю­вав. За­кін­чив Хар­ків­ський ху­до­жній ін­сти­тут. Пра­цю­вав ху­до­жни­ком-ди­зай­не­ром ме­мо­рі­аль­них ком­пле­ксів. Ство­рю­вав пам’ятни­ки на честь жертв Дру­гої сві­то­вої у се­лах. Ста­ро­вин­ні годинники по­чав ко­ле­кціо­ну­ва­ти 1986 ро­ку. Зібрав по­над 200 екс­по­на­тів. Має най­біль­шу колекцію ве­ли­ко­га­ба­ри­тних годинників в Україні. Най­ста­рі­шо­му з них – май­же 300 ро­ків. Жи­ве у се­лі Бо­г­да­нів­ка Бро­вар­сько­го ра­йо­ну на Ки­їв­щи­ні. Три­має двох ко­тів і трьох со­бак. Ма­лює порт­ре­ти й пей­за­жі. На замовлення робить не­ве­ли­кі мо­за­ї­ки для цер­ков. Улю­бле­ні ху­до­жни­ки – Ван Ґоґ та Іл­ля Рє­пін. Лю­бить книжки Ері­ха Ма­рії Ре­мар­ка. За­ймав­ся ве­ло­спор­том. Був тре­не­ром. Бе­ре участь у зма­га­н­нях се­ред ве­те­ра­нів ве­ло­спор­ту. Про осо­би­сте жи­т­тя не роз­по­від­ає. Має си­на і двох до­ньок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.