За­мість те­ле­фон­ної труб­ки взяв у ру­ку пі­сто­лет і ви­стрі­лив со­бі у ву­хо

ВІ­СІМ ДИВНИХ СМЕРТЕЙ

Krayina - - ДЗЕРКАЛО - під­го­ту­ва­ла: Оль­га ШВЕД

1

ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ СЕКСОМ НА ЛАЗУРНОМУ УЗБЕРЕЖЖІ ФРАНЦІЇ ЗАГИНУЛА ПАРА. Хло­пець і дів­чи­на при­їха­ли з Нор­ман­дії на від­по­чи­нок 5 сер­пня по­за­то­рік. За­лі­зли на ве­жу зав­ви­шки 12 м. Під час ста­те­во­го акту зір­ва­ли­ся і впа­ли у кам’яний рів під зам­ком.

2

У СТРИПТИЗ-КЛУБІ АМЕРИКАНСЬКОГО ШТАТУ ТЕХАС РО­БЕРТ ДЖИН ВАЙТ ЗАМОВИВ ПРИВАТНИЙ ЕРОТИЧНИЙ ТАНЕЦЬ. Свя­тку­вав 67-й день на­ро­дже­н­ня. Ко­ли на­пів­ро­здя­гне­на дів­чи­на за­кін­чи­ла но­мер,

На по­ча­тку черв­ня бри­тан­ський фер­мер 80-рі­чний Де­рек Мід за­ги­нув під ко­ле­са­ми тра­кто­ра, в ка­бі­ні яко­го був йо­го пес. Со­ба­ка по­ро­ди ко­лі стри­бнув у ка­бі­ну і ви­пад­ко­во за­че­пив ла­пою ва­жіль швид­ко­сті. Від на­їзду в чо­ло­ві­ка став­ся сер­це­вий на­пад. Мід за­ро­бив кіль­ка­де­сят міль­йо­нів фун­тів на роз­ве­ден­ні пле­мін­них сви­ней і ко­рів. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся троє до­ро­слих ді­тей

клієнт упав додолу. Працівники за­кла­ду на­ма­га­ли­ся ре­а­ні­му­ва­ти чо­ло­ві­ка, але мар­но. У ньо­го став­ся сер­це­вий на­пад.

3УЛІТКУ 2011 РО­КУ П’ЯТЕ­РО ЧО­ЛО­ВІ­КІВ ВІДПОЧИВАЛИ В БАРІ ”ЕМ­МА” В КИ­Є­ВІ. 34-рі­чний Оле­ксандр за­про­по­ну­вав зі­гра­ти в ”ро­сій­ську ру­ле­тку” (гра, ко­ли в ба­ра­ба­ні пі­сто­ле­та ли­ша­є­ться один па­трон і уча­сни­ки по чер­зі стрі­ля­ють со­бі в скро­ню. – Кра­ї­на). Ні­хто не по­го­див­ся. Чо­ло­вік ви­рі­шив зі­гра­ти сам. Ді­став ре­воль­вер, за­ли­шив у ньо­му один па­трон. При­ста­вив до скро­ні і на­ти­снув на ку­рок. По­мер на місці.

417 ЖОВТНЯ 2010-ГО АМЕРИКАНЕЦЬ 63-РІ­ЧНИЙ БОБ БОРДМАН ВІДПОЧИВАВ ІЗ РОДИНОЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПАР­КУ ОЛІМПІК У ШТАТІ ВА­ШИНГ­ТОН. До них пі­ді­йшов гір­ський ко­зел, по­во­див­ся агре­сив­но. Бордман спро­бу­вав від­ля­ка­ти тва­ри­ну по­стрі­ла­ми з ру­шни­ці. Ко­зел ро­зі­гнав­ся і про­ко­лов ро­га­ми сте­гно чо­ло­ві­ка. В лі­кар­ню йо­го до­ста­ви­ли ме­ди­чним ге­лі­ко­пте­ром. Боб Бордман по­мер від кро­вов­тра­ти.

58 ЧЕРВ­НЯ 2009-ГО ПРА­ЦІВ­НИК АМЕРИКАНСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ ”КОКОА СЕВІСЕС” 29-РІ­ЧНИЙ ВІНСЕНТ СМІТ ДЖЕРСІ ЗАВАНТАЖУВАВ ШМАТКИ ТВЕРДОГО ШОКОЛАДУ В ПЛА- ВИЛЬНИЙ ЧАН. Гли­би­на по­су­ди­ни – май­же 2,5 м. Чо­ло­вік не втри­мав рів­но­ва­ги і впав. Уда­рив­ся го­ло­вою об ло­па­ті для змі­шу­ва­н­ня. Удар ви­явив­ся смер­тель­ним.

6У РОСІЙСЬКОМУ КАЛІНІНГРАДІ 1 БЕРЕЗНЯ 2009-ГО СВЯТКУВАЛИ МАСЛЯНУ. Про­ве­ли кон­курс на най­швид­ше по­їда­н­ня млин­ців. Пе­ре­міг 48-рі­чний Бо­рис Іса­єв – з’ їв 20 млин­ців за 5 хв. За при­зом під­няв­ся на сце­ну. Ра­птом упав на ко­лі­на, з ро­та пі­шла пі­на. Шматок млинця по­тра­пив у дихальні шляхи. Чо­ло­вік по­мер.

712 СІЧНЯ 2007-ГО АМЕРИКАНКА 28-РІЧНА ДЖЕННІФЕР СТРАНДЖІ ДЛЯ СВО­ЇХ ТРЬОХ ДІ­ТЕЙ ХОТІЛА ВИГРАТИ ІГРОВУ ПРИСТАВКУ NINTENDO В КОНКУРСІ НА РАДІОСТАНЦІЇ. Уча­сни­ки в пря­мо­му ефі­рі за 2 год. ма­ли ви­пи­ти 5 л во­ди. При цьо­му жо­дно­го ра­зу не схо­ди­ти в ту­а­лет. Дженніфер ра­пто­во при­пи­ни­ла участь у конкурсі. За го­ди­ну по­мер­ла.

8ВОСЕНИ 2007-ГО ЗА­ГИ­НУВ АМЕРИКАНЕЦЬ 47-РІ­ЧНИЙ КЕН ЧАРЛЬЗ БАРГЕР. Він за­ймав­ся спор­тив­ною стріль­бою по мі­ше­нях. Під по­ду­шкою по­стій­но три­мав пі­сто­лет ”Сміт-ен­дВес­сон” – на випадок, якщо у дім увір­ву­ться зло­дії. Ко­ли вно­чі по­чув те­ле­фон­ний дзві­нок, за­мість труб­ки взяв у ру­ку пі­сто­лет і ви­стрі­лив со­бі у ву­хо.

КО­ЛИ НА­ПІВ­РО­ЗДЯ­ГНЕ­НА ДІВ­ЧИ­НА ЗА­КІН­ЧИ­ЛА ТАНЕЦЬ, КЛІЄНТ УПАВ ДОДОЛУ ШМАТОК МЛИНЦЯ ПО­ТРА­ПИВ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.