Су­бо­та, 24 черв­ня, 17:13

А в цей час:

Krayina - - УКРАЇНА -

Су­д­дя Володимир Бу­гіль ого­ло­шує за­по­бі­жний за­хід го­лов­но­му ре­да­кто­ру ви­да­н­ня Стра­на.ua Іго­рю Гу­жві, 43 ро­ки. При­су­джує утри­ма­н­ня під вар­тою на 60 діб із мо­жли­ві­стю вне­се­н­ня 544 тис. грн за­ста­ви. – За­ста­ва за­ма­ла, – ка­же пі­сля засідання ре­чни­ця сто­ли­чної про­ку­ра­ту­ри На­дія Ма­кси­мець. – Та й вза­га­лі, від­пу­ска­ти йо­го не мо­жна. Обви­ну­ва­че­ний фі­гу­ру­вав у ін­шій справі, де бу­ла ви­зна­че­на су­ма за­ста­ви в 1 млн грн. Але він не повідомив ор­ган до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня про змі­ну мі­сця про­жи­ва­н­ня та ви­їзд за кор­дон. Мо­же вте­кти й за­раз. Іго­ря Гу­жву за­три­ма­ли уве­че­рі 22 черв­ня в офісі. За сло­ва­ми ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, він отри­мав $10 тис. за те, щоб не пу­блі­ку­ва­ти ком­про­мат на нар­де­па-ра­ди­ка­ла Дми­тра Лінь­ка. Гу­жву пе­ре­во­зять у Лук’янів­ський слід­чий ізо­ля­тор. Уран­ці 26 черв­ня за­ста­ву вно­сить йо­го за­сту­пни­ця Сві­тла­на Крю­ко­ва. – НІКОЛИ НЕ ДУМАВ, ЩО ЗАРАДИ КОХАННЯ МОЖУТЬ БУТИ ТАКІ ЖЕРТВИ. Прав­ду ка­жуть, шра­ми при­кра­ша­ють чо­ло­ві­ка. Мій ба­тько ко­лись ледь не вто­нув, ко­ли пе­ред ма­мою стри­бнув саль­то у во­ду. Тя­га до ри­зи­ку в ме­не від ньо­го, – ка­же 23-рі­чний Олег Фі­ло­нов із Пол­та­ви. Він отри­мав ви­вих пле­ча, ко­ли ліз у ві­кно до 22-рі­чної Іри­ни Пав­лен­ко. Три­мав бу­кет кві­тів. Хо­тів при­ві­та­ти дів­чи­ну з днем на­ро­дже­н­ня. Не втри­мав­ся й упав із ві­кна дру­го­го по­вер­ху на ґа­нок пер­шо­го. В лі­кар­ню не звер­тав­ся. Йо­го дядь­ко – ма­ну­аль­ний те­ра­певт – впра­вив Оле­гу пле­че. Уве­че­рі йдуть з Іри­ною в ка­фе.

НА НАБЕРЕЖНІЙ ДНІ­ПРА ПРАЦІВНИКИ КИЇВСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ АРТ-ПРИЧАЛ РОЗСТАВЛЯЮТЬ КРІСЛА, ВІШАЮТЬ ВЕЛИКИЙ ЕКРАН. Тут прой­де 20-й фе­сти­валь сту­дент­сько­го кі­но ”Від­кри­та ніч”. Во­ло­да­ре­ві гран-прі за­пла­тять 50 тис. грн. По­каз 45 стрі­чок три­ва­ти­ме всю ніч.

На­го­ро­ди ”Кра­щий ігро­вий фільм”, ”За опе­ра­тор­ську ро­бо­ту” та Гран-прі отри­має ко­ро­тко­ме­траж­ка ”Ча­пля” 26-рі­чної Ма­рії По­но­ма­рьо­вої. – Зав­жди шко­да, ко­ли жу­рі від­пра­цю­ва­ло, а пе­ре­мо­жець за на­го­ро­дою не при­йшов, – ска­же зі сце­ни ре­жи­сер 69-рі­чний Ми­хай­ло Іл­лєн­ко, за­снов­ник ”Від­кри­тої но­чі”.

УПАВ ІЗ ВІ­КНА ДРУ­ГО­ГО ПО­ВЕР­ХУ. У ЛІ­КАР­НЮ НЕ ЗВЕР­ТАВ­СЯ

– Во­на жи­ве в Ам­стер­да­мі, – під­ка­зу­ють гля­да­чі. Ма­рія По­но­ма­рьо­ва – ви­пу­скни­ця Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту те­а­тру і кі­но ім. Кар­пен­ка-Ка­ро­го про­дов­жи­ла на­вча­н­ня в Ні­дер­лан­дах. Ко­шти на ство­ре­н­ня ”Ча­плі” ви­ді­ли­ли там­те­шня кі­но­а­ка­де­мія і Львів­ська кі­но­ко­мі­сія. Кон­кур­сну про­гра­му транс­лю­ва­ли в 70 укра­їн­ських мі­стах. Та­кож у Єги­пті, Араб­ських Емі­ра­тах, Ка­на­ді, Ні­меч­чи­ні, Поль­щі та Пор­ту­га­лії.

Три со­тні лю­дей взя­ли участь у во­дя­ній ба­та­лії, яка про­йшла на сто­ли­чно­му Гі­дро­пар­ку 24 черв­ня. Уча­сни­ки обли­ва­ли одне одно­го на бе­ре­зі Дні­пра з во­дя­них пі­сто­ле­тів, пля­шок та ві­дер

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.