Не­ді­ля, 3 ве­ре­сня, 14:50

Krayina - - УКРА ЇНА -

Близь­ко со­тні уча­сни­ків Ре­во­лю­ції гі­дно­сті під­па­лю­ють ав­то­мо­біль­ні ши­ни пе­ред вхо­дом у ме­бле­вий ма­га­зин ”Ем­по­рі­ум” на ву­ли­ці Гру­шев­сько­го, 4, у Ки­є­ві. Ві­три­ни об­пи­су­ють: ”Тут був Май­дан, і він бу­де ві­чно”, ”По­ва­га до істо­рії”, роз­би­ва­ють скло. По­лі­цей­ські ні­ко­го не за­три­му­ють. Напередодні вла­сник крам­ни­ці 46-рі­чний Іван До­цен­ко на­ка­зав за­фар­бу­ва­ти на фа­са­ді порт­ре­ти Та­ра­са Шев­чен­ка, Ле­сі Укра­їн­ки й Іва­на Фран­ка. Їх на­ма­лю­ва­ли під час про­ти­сто­янь 10 сі­чня 2014-го в обра­зах ре­во­лю­ціо­не­рів. Гра­фі­ті на­зи­ва­ти іко­на­ми ре­во­лю­ції. – Не тре­ба під­но­си­ти тра­фа­ре­тне ми­сте­цтво в ранг тво­рів. Це ти­по­вий стріт-арт. Та­кий час від ча­су ви­да­ля­ють ко­му­наль­ні слу­жби, – ка­же Іван До­цен­ко. Сто­ли­чна про­ку­ра­ту­ра від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом зни­ще­н­ня гра­фі­ті. Ав­тор ма­люн­ків під ні­ком Sociopath по­обі­цяв від­но­ви­ти порт­ре­ти

Чо­ло­вік пи­ше бі­ля ме­бле­во­го ма­га­зи­ну ”Ем­по­рі­ум” на ву­ли­ці Гру­шев­сько­го, 4, у Ки­є­ві. Та­кож лю­ди обма­льо­ву­ють ві­три­ни крам­ни­ці. Так про­те­сту­ють про­ти ке­рів­ни­ка за­кла­ду Іва­на До­цен­ка. Напередодні він на­ка­зав за­фар­бу­ва­ти на сті­ні ма­га­зи­ну порт­ре­ти Та­ра­са Шев­чен­ка, Ле­сі Укра­їн­ки та Іва­на Фран­ка. Во­ни бу­ли зро­бле­ні під час Ре­во­лю­ції гі­дно­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.