Ро­сія ви­сту­пи­ла в ро­лі ґвал­тів­ни­ка-ім­по­тен­та

Krayina - - УКРА ЇНА -

В Укра­ї­ні Ро­сія про­гра­ла все. ”Рус­ский мир” зга­ду­ва­ти вже не­при­стой­но. Іде­о­ло­ге­ма за­зна­ла дві ме­та­фі­зи­чні по­раз­ки. Во­на бу­ла від­ки­ну­та пе­ре­ва­жною біль­ші­стю ро­сій­сько­го на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни й не отри­ма­ла сер­йо­зної під­трим­ки в РФ. У фа­шист­ської ”елі­ти” не ви­яви­ло­ся фа­шист­сько­го на­ро­ду. Про­ме­ни­ста Но­во­ро­сія сти­сну­ла­ся до се­па­ра­тист­сько­го огриз­ка, що Кремль на­ма­га­є­ться впи­хну­ти на­зад в Укра­ї­ну. Крим­наш стає ва­лі­зою без ру­чки. Укра­ї­на пі­шла на­зав­жди. З нею – весь пост­ра­дян­ський про­стір. Чвер­тьсто­лі­тні ко­ле­ктив­ні кри­ки про при­ни­же­н­ня ста­ли са­мо­здій­сню­ва­ним про­гно­зом. Ро­сія ви­сту­пи­ла про­ти Укра­ї­ни в ро­лі ґвал­тів­ни­ка-ім­по­тен­та. Ан­дрій ПІОНТКОВСЬКИЙ, ро­сій­ський по­лі­то­лог У про­ку­ра­ту­рі ні­хто не пра­цює за зар­пла­ту В укра­їн­ської елі­ти не­до­ста­тньо по­лі­ти­чної во­лі, щоб ви­ко­рі­ни­ти ко­ру­пцію. Не­має по­ня­т­тя за­галь­но­го бла­га, дба­ють ли­ше про осо­би­сте. У про­ку­ра­ту­рі ні­хто не пра­цює за зар­пла­ту. Як на­слі­док, ма­є­мо кра­ї­ну ха­о­су й не­га­ра­здів. Ри­ба гниє з го­ло­ви. Все по­чи­на­є­ться звер­ху – від пре­зи­ден­та, Вер­хов­ної Ра­ди, уря­ду. Один кон­тро­лює ін­шо­го. Якщо 5–10 най­впли­во­ві­ших лю­дей із вер­хів­ки до­мов­ля­ю­ться про ко­ру­пцій­ний кон­сен­сус, то і про­цві­тає ко­ру­пція. Юрій РОМАНЧУК, по­лі­ти­чний екс­перт На­сту­пни­ку Гон­та­ре­вої бу­де лег­ше На слу­ху кіль­ка пре­тен­ден­тів на по­са­ду ке­рів­ни­ка На­ціо­наль­но­го бан­ку. Най­ча­сті­ше зга­ду­ють го­ло­ву ”Райф­фай­зен бан­ку Аваль” Во­ло­ди­ми­ра Лав­рен­чу­ка. Ви­би­ра­ти­ме пре­зи­дент. Для ньо­го ви­зна­чаль­ни­ми бу­дуть не про­фе­сій­ні яко­сті й не­за­ле­жність кан­ди­да­та, а осо­би­ста ло­яль­ність до Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча. Го­ло­ва НБУ по­ви­нен умі­ти ка­за­ти ”ні”. Щоб нар­де­пи не хо­ди­ли до ньо­го, як у ка­су вза­є­мо­до­по­мо­ги. І він не став ”го­ро­днім ля­ка­лом” для укра­їн­ців, як Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва. Тре­ба спіл­ку­ва­ти­ся із су­спіль­ством, не до­пу­ска­ти стриб­ків грив­ні, на­ла­го­ди­ти сто­сун­ки з уря­дом. На­сту­пни­ку Гон­та­ре­вої бу­де про­сті­ше. Бо їй вда­ло­ся ви­рі­ши­ти про­бле­му з ве­ли­кою кіль­кі­стю ки­шень­ко­вих бан­ків. Олег РИБАЧУК, ко­ли­шній ві­це-прем’єр

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.