Зні­маю пен­сію раз на рік і їду від­по­чи­ва­ти в Єги­пет

Krayina - - УКРА ЇНА -

– До пен­сії ще два дні. У ме­не 10 гри­вень ли­ши­ло­ся, – по­яснює во­на. Про­дав­щи­ця об­слу­го­вує ре­шту чер­ги. Ку­пую бу­хан­ку бі­ло­го хлі­ба і бул­ку-пле­тін­ку. Зоя Ми­хай­лів­на бра­ти со­ро­ми­ться. Во­на – вчи­тель із 35-рі­чною ви­слу­гою. Іно­ді про­сить до­по­мог­ти зня­ти пен­сію в бан­ко­ма­ті. За свої 1435 грив­ні опла­чує квар­ти­ру, ку­пує про­ду­кти і лі­ки. – У те­бе пен­сія на пер­шо­му мі­сці, а я сво­єю на­віть не ці­кав­лю­ся, – ка­же на ґан­ку бі­ля бу­дин­ку її одно­лі­тка Та­ма­ра Іва­нів­на із су­сі­дньо­го під’ їзду. – Зні­маю її раз на рік і в кін­ці гру­дня їду від­по­чи­ва­ти в Єги­пет. У неї двоє си­нів. Один пра­цює топ-ме­не­дже­ром у Мо­скві, дру­гий – про­гра­мі­стом у Лон­до­ні. Ку­пи­ли ма­те­рі дві квартири в но­во­бу­до­ві під Ки­є­вом. Їх жінка здає в орен­ду. За ко­жну має 6 ти­сяч гри­вень на мі­сяць. На по­ча­тку лі­та в на­шо­му бу­дин­ку зни­кла га­ря­ча во­да. Обі­ця­ли вклю­чи­ти 14 сер­пня, але до­сі не­ма. На две­рях ви­ві­си­ли спи­сок бор­жни­ків. Та­ма­ра Іва­нів­на – на пер­шо­му мі­сці. За те­пло і га­ря­чу во­ду вин­на 26 ти­сяч гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.