”5 фун­тів ячме­ню,

Krayina - - ДАТИ - Пі­дго­ту­вав Ігор ШЕВЧУК

5 фун­тів ку­ку­ру­дзи, на 3 пен­си осе­лед­ців, на 1 пенс со­лі, на 1 пенс оце­ту, на 2 пен­си пер­цю і зе­ле­ні. Ра­зом – 20 3/4 пен­си. Ви­хо­дить суп на 64 осо­би. За­ле­жно від ці­ни зер­на, йо­го вар­тість мо­жна зни­зи­ти до 1/4 пен­са на ду­шу”, – ні­ме­цький фі­ло­соф Карл Маркс (1818–1883) опи­сав ре­цепт су­пу в пер­шо­му то­мі сво­єї пра­ці ”Ка­пі­тал”. Він ви­йшов дру­ком 14 ве­ре­сня 1867 ро­ку у Гам­бур­зі. На­ма­гав­ся по­ка­за­ти жа­ді­бність ка­пі­та­лі­стів, які пра­гнуть го­ду­ва­ти ро­бі­тни­ків яко­мо­га де­шев­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.