Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри за­хо­пи­ли за­ра­ди одні­єї фо­то­гра­фії

Krayina - - КУЛЬТУРА - текст: Ган­на ЩОКАНЬ

28 ве­ре­сня у сто­ли­чно­му ”Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі” по­чне­ться ”Фе­сти­валь мо­ло­дих укра­їн­ських ху­до­жни­ків”, те­ма – ”Сьо­го­дні, яке так і не на­ста­ло”. У кон­кур­сі по­ка­жуть 67 ро­біт. Ку­ра­то­ри фе­сти­ва­лю 31-річна Ма­рія ЛАНЬКО і Лі­за­ве­та ГЕРМАН, 29 ро­ків, роз­по­від­а­ють про най­ці­ка­ві­ші ”МИР НА РЕ­КОН­СТРУ­КЦІЇ”, ав­тор Ан­на КАХІАНІ НАЗВУ ”МИР” КИЇВСЬКОГО ГОТЕЛЮ ЗАТУЛИЛИ БУДІВЕЛЬНОЮ СІТКОЮ. По­ста­ви­ли на один день ”на ре­кон­стру­кцію”. Бу­дів­лю зве­ли 1964-го. На­зва сим­во­лі­зу­ва­ла тим­ча­со­ве по­те­плі­н­ня між Ра­дян­ським Со­ю­зом і США в ча­си ”хо­ло­дної вій­ни”. За­раз по­ня­т­тя ми­ру для сві­ту за­го­стри­ло­ся. ”Мир” стає не про­сто на­звою готелю, а на­бу­ває ек­зи­стен­цій­но­го зна­че­н­ня. Ав­тор на­го­ло­шує на не­об­хі­дно­сті ”оно­ви­ти” по­ня­т­тя – на тлі ви­тка війн, кон­флі­ктів, по­лі­ти­чної кри­зи. Та­кож акція на­га­дує: зраз­ки пі­зньо­го ра­дян­сько­го мо­дер­ні­зму, до яких на­ле­жить го­тель ”Мир”, втра­ча­ють істо­ри­чну цін­ність че­рез гру­бу ре­кон­стру­кцію. ”WE ARE HERE – ”МИ ТУТ”, ав­тор Мі­тя ЧУРІКОВ БУ­ДІВ­ЛЮ МІ­НІ­СТЕР­СТВА КУЛЬ­ТУ­РИ ЗА­ХО­ПИ­ЛИ. Акти­ві­сти три­ма­ють фа­є­ри, пла­ка­ти, ви­зи­ра­ють із ві­кон і бал­ко­нів. По­ка­зу­ють що Мін­культ під їхнім кон­тро­лем. В акції взя­ли участь ху­до­жни­ки, ку­ра­то­ри і спів­ро­бі­тни­ки мі­ні­стер­ства. Дій­ство від­бу­лось за­ра­ди одно­го знім­ка. Не­прав­ди­ві зо­бра­же­н­ня із за­хо­пле­н­ням бу­ді­вель тра­пля­ю­ться ще у се­ре­дньо­ві­чних гра­вю­рах, де ли­ца­рі ото­чу­ють зам­ки. Фото взяття Рейхстагу радянськими солдатами – теж ре­кон­стру­кція. Зні­мок зро­би­ли з підставними особами. Лю­ди, яких за­фі­ксу­ва­ли на да­ху Мін­куль­ту – уча­сни­ки ми­сте­цької акції. Її ме­та – по­ка­за­ти, як кар­тин­ки на­шо­го жи­т­тя – у пре­сі, со­цме­ре­жах, ре­кла­мі – фор­му­ють сприйня­т­тя і ви­крив­лю­ють ро­зу­мі­н­ня ре­аль­них по­дій. ”ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПОДОЛУ”, ав­тор Оле­ксій БИКОВ АРХІТЕКТОР СТВОРИВ ПРО­ЕКТ ПЕРЕТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ НА ОКРЕМЕ МІ­СТО. За при­клад узяв квар­тал Хри­сти­я­нія у дан­ській сто­ли­ці Ко­пен­га­ген, що має вла­сні за­ко­ни й еко­но­мі­ку. У Хри­сти­я­нії за­бо­ро­не­ні не­еко­ло­гі­чні ви­ди транс­пор­ту, зброя. Ав­тор по­ка­зує, як лег­ко мо­жна пе­ре­тво­ри­ти По­діл на зру­чну для жи­т­тя зо­ну. Там уже є всі не­об­хі­дні атри­бу­ти: ар­хі­те­ктур­ні пам’ятки, во­до­йма. Основ­ною стат­тею над­хо­джень до бю­дже­ту ста­нуть кав’яр­ні й ми­сте­цькі цен­три. Пе­ре­тво­рю­ю­чи ра­йон на окреме мі­сто, архітектор на­тя­кає на від­су­тність за­галь­но­го пла­ну роз­ви­тку сто­ли­ці. На­зва ”Ле­га­лі­зу­ва­ти По­діл” – про­во­ка­тив­на. Ілю­струє не­га­тив­не став­ле­н­ня до уза­ко­не­н­ня лег­ких нар­ко­ти­ків, вка­зує на по­тре­бу діа­ло­гу. До­ки наш погляд за­ми­ле­ний сте­ре­о­ти­па­ми – По­діл і весь Ки­їв із зе­ле­ної зо­ни стає су­ціль­ним бу­дмай­дан­чи­ком. Ав­тор ви­явив, що ко­но­плі – нар­ко­тик в остан­ню чер­гу. З ці­єї ро­сли­ни ви­го­тов­ля­ють тка­ни­ну, аль­тер­на­тив­не па­ли­во, бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли. Пре­зен­тує про­ми­сло­ві ко­но­плі як ін­ший шлях ви­рі­ше­н­ня еко­но­мі­чних про­блем Укра­ї­ни. І на­тя­кає: Ки­є­ву по­трі­бні ра­ди­каль­ні змі­ни, щоб ста­ти ком­фор­тним. За­раз він та­ким не є. STEAK APART – ”ПО/РОЗ’ЄДНАНІ”, ав­тор Ма­рія ПЛОТНІКОВА 12 ЛЮ­ДЕЙ УТРИМУЮТЬ ДОВГІ ЖЕРДИНИ. Не тор­ка­ю­ться один одно­го без­по­се­ре­дньо. Утво­рю­ють єди­не ті­ло, яке мо­же ру­ха­ти­ся > ли­ше до­ки уча­сни­ки вза­є­мо­ді­ють.

ФОТО ВЗЯТТЯ РЕЙХСТАГУ РАДЯНСЬКИМИ СОЛДАТАМИ ЗРО­БИ­ЛИ З ПІДСТАВНИМИ ОСОБАМИ

Пер­фор­манс по­ка­за­ли у Ве­ли­кій Бри­та­нії. В Ки­є­ві від­бу­де­ться дві­чі – на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті й у ”Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі”. В обох мі­сцях бу­де ве­ли­кий по­тік лю­дей, які зайня­ті спра­ва­ми і не на­ла­што­ва­ні на вза­є­мо­дію. По­ки ли­ше при­пу­ска­є­мо, якою бу­де їхня ре­а­кція. Утво­ре­не ко­ле­ктив­не ті­ло при­вер­та­ти­ме ува­гу, зу­пи­нить по­тік ша­ле­но­го люд­сько­го ру­ху. Акція три­ва­ти­ме, до­ки всі жердини впа­дуть. ”МУЗЕЙ МІ­СТА СВІТЛОГРАД”, ав­тор Алі­на ЯКУБЕНКО У СЕРЕДИНІ ХХ СТО­ЛІ­Т­ТЯ БУВ ПЛАН ОБ’ЄДНАТИ ТРИ ПРО­МИ­СЛО­ВІ МІ­СТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ОБЛА­СТІ (те­пе­рі­шня Лу­ган­щи­на. – Кра­ї­на) – ЛИСИЧАНСЬК, РУБІЖНЕ І СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬК У ЄДИ­НЕ – СВІТЛОГРАД. Про це мі­сто ки­ян­ка Алі­на Якубенко зня­ла фільм у жан­рі мо­кью­мен­та­рі. Це до­ку­мен­таль­не кі­но, але з ви­га­да­ним сю­же­том. Роз­по­від­ає про аль­тер­на­тив­не май­бу­тнє Сві­тло­гра­да. Пі­сля зу­пин­ки за­во­дів у жи­те­лів з’яви­лось ба­га­то віль­но­го ча­су. По­ча­ли за­йма­тись ми­сте­цтвом. В якийсь мо­мент ху­до­жни­ків ста­ло так ба­га­то, що ви­ни­кла не­об­хі­дність від­кри­ти для них музей. Зго­дом він став ледь не най­біль­шим і най­ві­до­мі­шим му­зе­єм сучасного ми­сте­цтва у сві­ті. У філь­мі гра­ють жи­те­лі Ли­си­чан­ська. Роз­по­від­а­ють, як ста­ли ху­до­жни­ка­ми. Зда­є­ться, ні­би їхні роз­по­віді ре­аль­ні. Ав­тор­ка уми­сне шу­ка­ла ко­ли­шніх пра­ців­ни­ків за­во­ду. Ді­зна­ва­лась, що їх ці­ка­вить – і від­по­від­но про­пи­су­ва­ла роль. На­при­клад, зва­рю­валь­ник Аріф Ба­гі­ров ви­го­тов­ляє су­ве­ні­ри з пру­жин. У філь­мі він ро­бить пру­жи­ну ви­тво­ром сучасного ми­сте­цтва. Нерв кар­ти­ни – у не­від­по­від­но­сті між ви­га­да­ним сві­тлим май­бу­тнім, де всі є спів­ро­бі­тни­ка­ми і ху­до­жни­ка­ми му­зею сучасного ми­сте­цтва, і ре­аль­ним сьо­го­де­н­ням, де лю­ди не ма­ють ро­бо­ти, а за 20 кі­ло­ме­трів від їх до­мів три­ває вій­на. Окрім то­го, це – своє­рі­дна іро­нія. В Укра­ї­ні до­сі не­має му­зею сучасного ми­сте­цтва, на­віть у Ки­є­ві.

> В УКРА­Ї­НІ ДО­СІ НЕ­МАЄ МУ­ЗЕЮ СУЧАСНОГО МИ­СТЕ­ЦТВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.