Су­ча­сне ми­сте­цтво дає до­свід пе­ре­жи­ва­н­ня не­ви­зна­че­но­сті

Krayina - - КУЛЬТУРА -

Фе­сти­валь мо­ло­дих укра­їн­ських ху­до­жни­ків від­бу­ва­є­ться впер­ше. За іні­ці­а­ти­ви Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри йо­го ор­га­ні­зо­вує На­ціо­наль­ний ху­до­жній музей Укра­ї­ни та сто­ли­чний ”Ми­сте­цький Ар­се­нал”. – Су­ча­сне ми­сте­цтво по­стій­но всту­пає в діа­лог із кла­си­чним, – роз­по­від­ає 40-річна Окса­на Бар­ши­но­ва, ди­ре­ктор від­ді­лу ХХІ ст. На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею. – Ви­ма­гає від гля­да­ча і ми­сте­цтво­знав­ців ви­на­хо­ди­ти кри­те­рії для ви­зна­че­н­ня йо­го яко­сті. Укра­їн­ські ху­до­жни­ки ”но­вої хви­лі” Ар­сен Са­ва­дов, Оле­ксандр Гни­ли­цький на­при­кін­ці 1980-х пра­цю­ва­ли в кла­си­чних те­хні­ках жи­во­пи­су. Але обра­зи на їхніх по­ло­тнах бу­ли іро­ні­чні, кар­ти­ни ма­ли РІ­ШЕНЬ ЗАВ­ЖДИ БІЛЬ­ШЕ, НІЖ ОДНЕ ЧИ ДВА по­ро­жне­чі. Ав­то­ри бру­таль­но ста­ви­лись до ком­по­зи­ції й ко­льо­ру. Це ви­во­ди­ло гля­да­ча за ме­жі тра­ди­цій­но­го ро­зу­мі­н­ня есте­ти­ки і кра­си. Ро­бо­ти мо­ло­дих ху­до­жни­ків – це зав­жди гра й ін­те­ле­кту­аль­на про­во­ка­ція. До сучасного ми­сте­цтва не мо­жна під­хо­ди­ти з го­то­ви­ми мір­ка­ми. У цьо­му йо­го най­при­ва­бли­ві­ша ри­са. Це зав­жди за­хо­пли­ва при­го­да і від­кри­т­тя. Для пе­ре­гля­ду та­ких тво­рів тре­ба бу­ти від­кри­тим і не­упе­ре­дже­ним. Мо­ло­де ми­сте­цтво по­ка­зує, що світ скла­дні­ший, ніж нам зда­є­ться. Рі­шень зав­жди біль­ше, ніж одне чи два. Су­ча­сне ми­сте­цтво дає до­свід пе­ре­жи­ва­н­ня не­ви­зна­че­но­сті. І ро­бить на­ше від­чу­т­тя ре­аль­но­сті ба­га­то­гран­ні­шим та скла­дні­шим. Дає но­ві ра­кур­си ба­че­н­ня сві­ту.

Су­ве­нір із пру­жи­ни ви­го­то­вив Аріф Ба­гі­ров із мі­ста Лисичанськ на Лу­ган­щи­ні. У філь­мі Алі­ни Якубенко ”Музей мі­ста Світлоград” він грає ху­до­жни­ка, чиї ро­бо­ти ви­зна­ли ше­дев­ра­ми сучасного сві­то­во­го ми­сте­цтва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.