70 го­стей по­би­ли­ся ще до пер­шо­го то­сту

На ве­сіл­лі у Свер­длов­ській обла­сті Ро­сії ма­тір на­ре­че­но­го по­ча­ла при­йма­ти став­ки від го­стей, ко­ли її син роз­лу­чи­ться. Той був п’яний, йо­го дру­жи­на мов­чки зли­ла­ся на све­кру­ху. МИ ЗАПИТАЛИ ЧИ­ТА­ЧІВ: СВІДКАМИ ЯКИХ ВИТІВОК НА ВЕ­СІЛ­ЛІ ВИ БУ­ЛИ?

Krayina - - ЗАПИТАННЯ - Ва­лен­ти­на МЕЛЕНКО, 36 ро­ків, кон­ди­тер, Жи­то­мир Лю­дми­ла РАШКОВАН, 28 ро­ків, юрист, Ки­їв Ігор ЖУРБЕНКО, 32 ро­ки, спе­ці­а­ліст сер­ві­сно­го цен­тру, Дні­про Сер­гій ТОВКУН, 30 ро­ків, ланд­ша­фтний ди­зай­нер, Ки­їв Те­тя­на ДУБОВЕЦЬ, 43 ро­ки, та­ма­да, Дні­про Вікторія ФРОЛО

Ми­ну­ло­го мі­ся­ця бу­ли на ве­сіл­лі да­ле­кої ро­ди­чки. Во­на Ко­ли ку­са­ла бу­ла ва­гі­тна. ко­ро­вай, ві­ді­йшли во­ди. По­ло­ги бу­ли стрім­кі, ні­хто ні­чо­го не зро­зу­мів. Го­сті ро­зі­йшлись шо­ко­ва­ні, осо­бли­во чо­ло­ві­ки. Мій пі­сля по­ба­че­но­го мі­сяць до ме­не не тор­кав­ся. Ви­хо­ди­ла за­між за То­лю. У день роз­пи­су зро­зумі­ла, що не лю­блю йо­го. До То­лі зу­стрі­ча­ла­ся з Ан­дрі­єм, по­тім він ви­їхав за кор­дон. По­вер­нув­ся в день мо­го ве­сі­л­ля. За ха­бар вмо­ви­ли пра­ців­ни­цю Усе заг­су роз­пи­са­ти ме­не з ним. пе­ре­тво­ри­лось на бій­ку, дру­зі То­лі зла­ма­ли Ан­дрі­є­ві но­гу. Ми від­свя­тку­ва­ли шлюб, ко­ли йо­го ви­пи­са­ли. На­ре­че­на за­про­си­ла на ве­сі­л­ля по­дру­гу, яка її не­до­лю­блю­ваУ роз­па­лі гу­лян­ки ла. та вклю­чи­ла на весь екран до­ма­шнє ві­део, як мо­ло­дя­та за­йма­ю­ться се­ксом. Вкра­ла йо­го пе­ред тим. 120 го­стей ди­ви­ли­ся це, до­ки хтось від­клю­чив сві­тло. Пульт та по­друж­ка схо­ва­ла. Ве­сі­л­ля зі­псу­ва­ла. На ве­сіл­лі у Сім­фе­ро­по­лі го­сті вла­шту­ва­ли стрі­ля­ни­ну че­рез пі­сню, яку хо­ті­ли за­мо­ви­ти мо­ло­дя­там. До ді­джея пі­ді­йшли двоє кру­тих. Один про­сив щось ро­ман­ти­чне, ін­ший – ”по­ве­се­лей”. Пер­ший ви­тя­гнув пі­сто­лет і став стрі­ля­ти.

Ро­збив кіль­ка ві­кон, го­стей не за­че­пив. Тіль­ки сі­ли за стіл, як одна ба­ри­шня хвать ко­тле­ту зі сто­лу –і в сум­ку. На­ре­че­на по­ба­чи­ла, роз­кри­ча­лась: ”Зло­дій­ка! Вер­ни!” Дру­жба хо­тів при­кри­ти їй ро­та, але не роз­ра­ху­вав і вда­рив по облич­чю. Же­них у від­по­відь влі­пив дру­жбу. Усі 70 го­стей по­би­ли­ся між со­бою ще до пер­шо­го то­сту. Пла­ну­ва­ла по­ка­за­ти чо­ло­ві­ку, що я бу­ду го­лов­ною. Хо­ті­ла від­ку­си­ти біль­ший шмат ко­ро­ваю. Роз­кри­ла рот якнай­шир­ше – і ще­ле­пу зве­ло. До­ве­ло­ся їха­ти в лі­кар­ню. Ми­ну­ло п’ять ро­ків, а го­сті до­сі це зга­ду­ють. Све­кру­ха зби­ра­ла став­ки, за який час я за­ва­гі­тнію. Вклю­чи­ла до­ма­шнє ві­део, як во­на на­ро­джу­ва­ла си­на. На ау­кціо­ні зі­бра­ли стіль­ки гро­шей, що ви­ста­чи­ло на за­кор­дон­ну по­до­рож. На це­ре­мо­нію їха­ли мо­єю ма­ши­ною, яку я ку­пив за ти­ждень до то­го. За кер­мом був брат, уму­дрив­ся про­би­ти ко­ле­со. Я по­ба­чив це, ко­ли ви­йшов із заг­су. Зняв ко­ле­со, сів у ін­шу ма­ши­ну й по­їхав на ши­но­мон­таж. До­ки ре­мон­ту­ва­ли, дру­жи­на 2 го­ди­ни че­ка­ла. Я не ро­зу­мів, чо­му так Від­то­ді дру­жи­на зро­бив. ка­же, що ма­ши­ну лю­блю біль­ше за неї. На ве­сіл­лі ба­тько на­ре­че­но­го на­по­ля­гав, щоб фо­то­граф зняв йо­го Та ви­пад­ко­во з ру­шни­цею. ви­стре­ли­ла, ку­ля влу­чи­ла фо­то­гра­фу в но­гу.

До­ве­ло­ся тер­мі­но­во шу­ка­ти ін­шо­го. А чо­ло­ві­ку да­ли умов­ний тер­мін за не­обе­ре­жність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.