Ку­пи­ти жу­валь­ну гум­ку мо­жна ли­ше в апте­ці за ре­це­птом

9 ДИВНИХ ЗАБОРОН

Krayina - - РЕЙТИНГ - під­го­ту­ва­ла: Іри­на ЛЕВИЦЬКА

Ке­рів­ни­ки По­знан­ської ку­рії у Поль­щі в сер­пні за­бо­ро­ни­ли свя­ще­ни­кам ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти смай­ли­ки у па­ра­фі­яль­них ого­ло­ше­н­нях в ін­тер­не­ті. Їхнє за­сто­су­ва­н­ня на­зва­ли озна­кою ін­фан­тиль­ної по­ве­дін­ки. Ре­лі­гій­на ін­фор­ма­ція не по­вин­на ста­ва­ти ба­наль­ною, по­ясни­ли. Має свід­чи­ти про ви­со­ку куль­ту­ру лю­ди­ни, яка її на­дає. 1 ТО­РІК У ВЕ­РЕ­СНІ ЛІДЕР ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ КІМ ЧЕН ИН ЗАБОРОНИВ ЖИТЕЛЯМ КРА­Ї­НИ ЖАРТУВАТИ ПРО УРЯД. Сар­ка­сти­чні ви­сло­ви на­звав ”во­ро­жи­ми ді­я­ми” по від­но­шен­ню до дер­жа­ви. Під за­бо­ро­ну по­тра­пи­ло сло­во­спо­лу­че­н­ня: ”У всьо­му вин­на Аме­ри­ка”. Не­прийня­тни­ми вва­жа­ють жар­ти, що у всіх вну­трі­шніх бі­дах вла­да зви­ну­ва­чує ін­ші кра­ї­ни.

2

НА ВУЛИЦЯХ БУЖУМБУРИ – СТО­ЛИ­ЦІ АФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ БУРУНДІ – З ЛІ­ТА 2015 РО­КУ НЕ МО­ЖНА БІГАТИ ГРУПАМИ БІЛЬ­ШЕ ДВОХ ЛЮ­ДЕЙ. Із 1990-х біг став ча­сти­ною на­ціо­наль­ної куль­ту­ри жи­те­лів Бурунді. У кра­ї­ні від­кри­ли кіль­ка де­ся­тків спор­тив­них клу­бів. У них ви­ни­кло ма­со­ве апо­лі­ти­чне се­ре­до­ви­ще. У трав­ні по­за­то­рік спортс­ме­ни здій­сни­ли спро­бу дер­жав­но­го пе­ре­во­ро­ту, кра­ї­ною про­йшли про­те­сти про­ти пре­зи­ден­та П’єра Нку­рун­зі­зи. Пов­ста­н­ня при­ду­ши­ла по­лі-

БІГТИ МО­ЖНА ЛИ­ШЕ СА­МО­МУ ЧИ ВДВОХ

ція. Гла­ва дер­жа­ви заборонив ма­со­ві за­бі­ги, на­звав їх за­гро­зою на­ро­дно­го пов­ста­н­ня. Щоб про­біг­ти­ся гру­пою, тре­ба за­ре­є­стру­ва­ти­ся, за­зна­чи­ти назву клу­бу, ме­ту за­бі­гу, прі­зви­ща уча­сни­ків. Порушникам загрожує до­ві­чне ув’язне­н­ня.

3

У ПОЛЬСЬКОМУ МІ­СТІ ТУШИНО З ЛИСТОПАДА 2014-ГО НЕ МО­ЖНА ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ТИ КОСТЮМ ВІННІ-ПУХА. – Проблема Вінні-Пуха в то­му, що він по­стій­но без шта­нів. Це не­прийня­тно для ді­тей, – по­яснив член мі­ської ра­ди Ту­ши­на Рі­шард Чі­хи. 4 УЛІТКУ 2010 РО­КУ ВЛА­ДА ІРАНУ ЗАБОРОНИЛА ЧОЛОВІКАМ НОСИТИ ЗАЧІСКИ ”КІНСЬКИЙ ХВІСТ”, ”РИ­БА-МУЛ” (спе­ре­ду і з бо­ків во­лос­ся ко­ро­тке, а зза­ду – дов­ге. – Кра­ї­на), ”ЇЖАК”. Зачіски за­хі­дно­го сти­лю су­пе­ре­чать іслам­ським цін­но­стям, по­ясни­ли. По­ру­шни­ків аре­што­ву­ють на 15 діб, пе­ру­кар­ні по­збав­ля­ють лі­цен­зії.

5

АВСТРАЛІЙСЬКИЙ УРЯД У ЛЮТОМУ 2010-ГО ЗАБОРОНИВ ТРАНСЛЯЦІЮ ЕРО­ТИ­ЧНИХ ФІЛЬМІВ, В ЯКИХ Є ЖІН­КИ З МАЛИМИ ГРУДЬМИ. Бо та­кі ка­дри схи­ля­ють чо­ло­ві­ків до пе­до­фі­лії та спо­тво­рю­ють уяв­ле­н­ня про гру­ди жін­ки, по­ясни­ли. 6 ІЗ ВЕ­РЕ­СНЯ 2005 РО­КУ В ТУРКМЕНІСТАНІ НЕ МО­ЖНА СПІВ­А­ТИ ПІД ФОНОГРАМУ. – Не­об­хі­дно за­хи­ща­ти справ­жню куль­ту­ру, тра­ди­ції турк­мен­сько­го на­ро­ду від не­га­тив­но­го впли­ву чу­жо­рі­дних фа­кто­рів, – за­явив пре­зи­дент Тур­кмен­ба­ші Са­пар­му­рат Ні­я­зов, ни­ні по­кій­ний. Рі­ше­н­ня прийняв пі­сля кон­цер­ту, де ар­ти­сти спів­а­ли під ”фа­не­ру”. 7 У СИНГАПУРІ З ОСЕ­НІ 1992-ГО ЗА­БО­РО­НИ­ЛИ ПРО­ДА­ВА­ТИ ЖУВАЛЬНІ ГУМКИ. Штраф за по­ру­ше­н­ня – $500. По­тя­ги мі­сце­во­го ме­тро­по­лі­те­ну кур­су­ють без ма­ши­ні­стів. Ча­сто був збій у роз­кла­ді ру­ху, бо па­са­жи­ри при­кле­ю­ва­ли гумки на да­тчи­ки за­кри­т­тя две­рей. Ку­пи­ти жу­ва­чку мо­жна в апте­ці за ре­це­птом.

8

ІЗ 1950 РО­КУ У ВЕ­ЛИ­КІЙ БРИ­ТА­НІЇ НЕ МО­ЖНА ВМИРАТИ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ПАРЛАМЕНТУ. Бо та­ких по­кій­ни­ків ма­ють хо­ва­ти дер­жав­ним ко­штом із по­че­стя­ми. Якщо лю­ди­на та­ки по­ми­рає, ті­ло від­во­зять до лі­кар­ні Свя­то­го То­ма­са й там ре­є­стру­ють смерть. 9

У ФРАН­ЦІЇ З ВЕСНИ 1910-ГО ЗА­БО­РО­НИ­ЛИ ЦІЛУВАТИСЯ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРОНАХ. За­кон прийня­ли, бо прощання закоханих призводили до затримки ру­ху потягів.

ПРОЩАННЯ ЗАКОХАНИХ ПРИЗВОДИЛИ ДО ЗАТРИМКИ РУ­ХУ ПОТЯГІВ

У Сингапурі з осе­ні 1992 ро­ку за­бо­ро­ни­ли про­да­ва­ти жувальні гумки. Порушникам загрожує штраф – 500 до­ла­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.