ЗА­ГИ­НУ­ЛИ ТАМ ЛЮ­ДИ.

ПРИМІЩЕННЯ ТРЕ­БА ЗА­БРА­ТИ. ТО­ДІ ІН­ШІ ЗАДУМАЮТЬСЯ

Krayina - - РЕПЛ ІКА -

У НАС ВСЕ ТАК РОБИТЬСЯ: БУДЬ-ХТО РО­БИТЬ БУДЬ-ЩО. НЕ ПИТАЄ НІ­КО­ГО, НЕ ЗВАЖАЄ НА ЗА­КО­НИ. ТАК ВЧИНИВ І ВЛА­СНИК ЦЬО­ГО МА­ГА­ЗИ­НУ. ЛЮ­ДИ ПОВЕЛИ СЕ­БЕ АДЕКВАТНО, ПРИВЕРНУЛИ ДО СИ­ТУ­А­ЦІЇ УВА­ГУ ВЛА­ДИ. ТА ПО­ВИН­НА БУ­ЛА РЕАГУВАТИ РА­НІ­ШЕ. АЛЕ НА­ША ВЛА­ДА – ЦЕ ПЕРЕЖИТОК НА­ВІТЬ НЕ СОВЄТСЬКИХ ЧА­СІВ, А ЦАРСЬКОЇ РО­СІЇ. ЦЕ КОНСЕРВАТИВНА АДМІНІСТРАТИВНА СТРУ­КТУ­РА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУ­СПІЛЬ­СТВО ЗАВ­ЖДИ ПО­ПЕ­РЕ­ДУ. ПРИМУШУЄ ВЛАДУ ДІ­Я­ТИ. ІН­КО­ЛИ ЦЕ ВДА­Є­ТЬСЯ, ІН­КО­ЛИ – НІ. СПОДІВАЮСЯ, ЦЬО­ГО РА­ЗУ РЕ­А­КЦІЯ ВЛА­ДИ БУ­ДЕ АДЕКВАТНОЮ.

Йо­сиф ЗІСЕЛЬС, 70 ро­ків, ві­це-пре­зи­дент Кон­гре­су на­ціо­наль­них гро­мад Укра­ї­ни

НА ФА­СА­ДІ МА­ГА­ЗИ­НУ МЕБЛІВ ”ЕМ­ПО­РІ­УМ” НА ВУЛ. ГРУ­ШЕВ­СЬКО­ГО, 4, У КИ­Є­ВІ 2 ВЕ­РЕ­СНЯ ЗАФАРБУВАЛИ ТРИ ГРА­ФІ­ТІ, НАНЕСЕНІ ПІД ЧАС РЕ­ВО­ЛЮ­ЦІЇ ГІ­ДНО­СТІ. ТАМ БУ­ЛИ ЗОБРАЖЕНІ ПОРТ­РЕ­ТИ ТА­РА­СА ШЕВ­ЧЕН­КА, ІВА­НА ФРАН­КА Й ЛЕ­СІ УКРА­ЇН­КИ У КАСКАХ, В ЯКИХ ХО­ДИ­ЛИ МАЙДАНІВЦІ. ПІД НИ­МИ ПІДПИСИ: ”ВО­ГОНЬ ЗАПЕКЛИХ НЕ ПЕЧЕ”, ”НА­ШЕ ВСЕ ЖИ­Т­ТЯ – ВІЙ­НА”, ” ХТО ВИЗВОЛИТЬСЯ САМ, ТОЙ БУ­ДЕ ВІЛЬНИЙ”. ГРА­ФІ­ТІ НА­ЗИ­ВА­ЛИ ІКО­НА­МИ РЕ­ВО­ЛЮ­ЦІЇ. ВЛА­СНИК ЗА­КЛА­ДУ ІГОР ДО­ЦЕН­КО ЗА­ЯВИВ, ЩО ТА­КІ МАЛЮНКИ Є НА КО­ЖНО­МУ РИН­КУ. НА­СТУ­ПНО­ГО ДНЯ АКТИ­ВІ­СТИ РОЗБИЛИ В МАГАЗИНІ ВІКНА, ПІД­ПА­ЛИ­ЛИ ПЕ­РЕД ВХО­ДОМ АВ­ТО­МО­БІЛЬ­НІ ШИ­НИ. ВИМАГАЛИ ПО­КА­РА­ТИ ВЛАСНИКА І ПО­ВЕР­НУ­ТИ ГРА­ФІ­ТІ. 4 ВЕ­РЕ­СНЯ МА­ГА­ЗИН ПЕРЕЇХАВ В ІН­ШЕ ПРИМІЩЕННЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.