Мент пе­ре­дав шма­то­чок ра­фі­на­ду. По­клав у рот і від­чув, як по жи­лах по­те­кла кров

ОЛЕСЬ ШЕВ­ЧЕН­КО ПРОСИДІВ У КАРЦЕРІ 66 ДІБ

Krayina - - СПОГАДИ -

ПРА­ГНЕ­Н­НЯ ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРОКИНУЛОСЬ У ДЕВ’ЯТОМУ КЛА­СІ. Влі­тку з одно­кла­сни­ка­ми роз­ван­та­жу­ва­ли ва­го­ни – за­ро­бля­ли ка­мі­н­ня для фун­да­мен­ту шкіль­но­го приміщення. Ди­ре­ктор по­їхав у рай­центр. Там ви­рі­ши­ли за­бра­ти на­ше ка­мі­н­ня. Ди­ре­ктор не від­да­вав. Йо­го аре­шту­ва­ли, об­стри­гли на­го­ло, да­ли 15 діб. Ми з одно­кла­сни­ка­ми на­пи­са­ли скар­гу в ЦК КПРС у Мо­скву. Від­по­віді не отри­ма­ли.

В УНІ­ВЕР­СИ­ТЕ­ТІ ОБУРЮВАВСЯ, ЩО НАМ ВИКЛАДАЛИ РОСІЙСЬКОЮ. На істо­рії лі­те­ра­ту­ри ви­вча­ли Ві­лья­ма Шек­спі­ра. Ви­кла­дач ска­зав: ”Цю ци­та­ту ска­жу російською, бо так кра­ще зву­чить”. Я пі­дняв ру­ку, за­чи­тав ури­вок укра­їн­ською. Ви­кла­да­чка з по­літ­еко­но­мії за­про­по­ну­ва­ла сту­ден­там про­го­ло­су­ва­ти за мо­ви. Укра­їн­ську

В’яче­слав Чор­но­віл, Олесь Шев­чен­ко і Ми­хай­ло Го­ринь (злі­ва на­пра­во) сто­ять бі­ля пам’ятни­ка Та­ра­со­ві Шев­чен­ку 22 трав­ня 1989 ро­ку в сто­ли­ці. Зі­бра­ли­ся на мі­тинг до рі­чни­ці пе­ре­по­хо­ва­н­ня по­е­та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.