Оле­ксандр БРАМА

Krayina - - ДОСВ ІД -

28 ро­ків, те­а­траль­ний ре­жи­сер На­ро­див­ся на Чер­ні­гів­щи­ні. Про на­се­ле­ний пункт і ро­ди­ну не го­во­рить. За­кін­чив Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Іва­на Фран­ка за фа­хом те­а­тро­зна­вець. ”На­вча­н­ня не спри­ймав сер­йо­зно, на па­ри не ходив. Про­сто по­трі­бен був ста­тус сту­ден­та. Ди­плом до­сі ле­жить на ка­фе­дрі”. З акто­ром Ан­дрі­єм Бу­чком ор­га­ні­зо­вує ми­сте­цькі про­е­кти. Остан­ні – ”Ве­сна на Плу­то­ні” й ”Осінь на Плу­то­ні”. Про­во­ди­ли арт-те­ра­пію з па­ці­єн­та­ми Львів­сько­го ге­рі­а­три­чно­го цен­тру – лю­дьми по­хи­ло­го ві­ку та з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. У ре­зуль­та­ті ство­ри­ли ви­ста­ву, по­ка­за­ли її на сце­ні Львів­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки. Пра­кти­кує йо­гу, ме­ди­тує, не вжи­ває м’яса. На­стіль­на кни­га – ”Бга­га­вад-ґі­та”. Жи­ве у Льво­ві. Не­о­дру­же­ний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.