”Ни­ка­кая на­ци­о­наль­ная му­зыка не выра­зи­ла свою на­ро­дность с та­ким ве­ли­чи­ем и си­лой, как ма­ло­рос­сий­ская”

ГРАФ ОЛЕ­КСІЙ ТОЛСТОЙ ВІД­МО­ВИВ­СЯ СТА­ТИ ВІЙ­СЬКО­ВИМ РАДНИКОМ ІМПЕРАТОРА

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

”ГРАФИНЯ БЫЛА ЖИВЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ОБАЯНИЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ В КРАСОТЕ, – опи­сує бе­ле­трист Ко­стян­тин Го­ло­він пер­ше спіл­ку­ва­н­ня з Со­фі­єю Ба­хме­тьє­вою – дру­жи­ною гра­фа Оле­ксія Тол­сто­го – близь­ко 1870 ро­ку. – Её чер­ты ли­ца не были прив­ле­ка­тель­ными. Но ум­ные гла­за и ум­ный голос при­да­ва­ли ма­лей­ше­му её сло­ву что-то осо­бен­но зав­ле­ка­тель­ное. Мой ра­зго­вор с гра­фи­ней про­дол­жал­ся так дол­го, что си­дев­шая в дру­гом углу го­сти­ной мо­ло­дёжь при­ня­лась по­том ме­ня уси­лен­но дра­знить за на­клон­ность при­це­пля­ться к стар­ше­му по­ко­ле­нию”. У сі­чні 1851-го май­бу­тній ро­сій­ський ім­пе­ра­тор Оле­ксандр ІІ дає бал-ма­ска­рад у Боль­шо­му те­а­трі в Мо­скві. Там при­су­тня 23-річна Со­фія Ба­хме­тьє­ва. В юно­сті во­на ма­ла ро­ман із кня­зем Гри­го­рі­єм В’язем­ським. На­ро­ди­ла йо­му донь­ку. Князь від­мо­вив­ся визнати ди­ти­ну. Брат Со­фії ви­кли­кав то­го на ду­ель – і за­ги­нув. У роз­па­чі во­на одру­жи­ла­ся з пол­ков­ни­ком Львом Міл­ле­ром. На ба­лу Со­фія Ба­хме­тьє­ва зна­йо­ми­ться з пи­сьмен­ни­ка­ми 32-рі­чним Іва­ном Тур­ге­нє­вим і на рік стар­шим Оле­ксі­єм Тол­стим. Пра­дід Тол­сто­го – остан­ній геть­ман Вій­ська За­по­розь­ко­го Ки­ри­ло Ро­зу­мов­ський. Дід – пер­ший мі­ністр народної осві­ти Ро­сій­ської ім­пе­рії Оле­ксій Ро­зу­мов­ський. Він мав п’ять ”офі­цій­них” ді­тей і ще 10 – по­за­шлю­бних. Се­ред них бу­ла й ма­ти Тол­сто­го – Ан­на Пе­ров­ська. Зав­дя­ки впли­во­вим ро­ди­чам у ди­тин­стві

На­ро­ди­ла донь­ку кня­зе­ві В’язем­сько­му. Він від­мо­вив­ся визнати ди­ти­ну >

Са­ди­ба гра­фа Оле­ксія Тол­сто­го в се­лі Кра­сний Ріг, те­пер Брян­ської обла­сті Ро­сії. По­бу­до­ва­на з де­ре­ва за про­е­ктом ар­хі­те­кто­ра Фран­че­ско Ра­стрел­лі. ”Дом был в от­да­ле­нии от кре­стьян­ских по­стро­ек, – опи­сує ху­до­жник Лев Жем­чу­жні­ков, дво­ю­рі­дний брат Тол­сто­го. – Въезд в уса­дьбу – че­рез по­са­жен­ные ли­по­вые ал­леи ге­тман­ских вре­мён. Ме­жду ря­да­ми по­са­док мо­жно было сво­бо­дно ехать в боль­шом эки­па­же ше­сте­ри­ком с фо­рей­то­ром и по­во­ра­чи­вать ку­да уго­дно. По­сре­ди­не до­ма была сто­ло­вая с ку­по­лом, ко­то­рая осве­ща­лась свер­ху. Над нею был устро­ен бель­ве­дер, отку­да открывал­ся пре­кра­сный и про­сто­рый вид во все сто­ро­ны”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.