Не­ді­ля, 10 ве­ре­сня, 10:45

Krayina - - УКРА ЇНА -

Ван­та­жів­ка MAN із при­че­пом за­їжджає на пон­тон­ний міст че­рез рі­чку Ін­гул у се­лі Пе­ре­са­дів­ка Ві­тов­сько­го ра­йо­ну на Ми­ко­ла­їв­щи­ні. Під її ва­гою пе­ре­пра­ва час­тко­во обва­лю­є­ться. За­дні ко­ле­са ма­ши­ни йдуть під во­ду. З ба­ку ви­ті­кає ди­зель­не па­ли­во. Фу­ра пе­ре­во­зи­ла зер­но. – Во­дій не звер­нув ува­гу на знак обме­же­н­ня ва­ги у 8 тонн, що сто­їть пе­ред в’їздом, – ка­же сві­док по­дії Юлія Бой­чен­ко з Ми­ко­ла­є­ва. – За ці­єю ма­ши­ною бу­ла ще одна фу­ра. Не­зро­зумі­ло, чо­го по­їха­ли се­лом, а не тра­сою. Ма­буть, бу­ли пе­ре­ван­та­же­ні й по­бо­я­ли­ся по­тра­пи­ти під штраф на до­ро­зі. Пон­тон­ний міст че­рез Ін­гул для жи­те­лів Пе­ре­са­дів­ки зве­ли у 1990-х. Це вже шо­стий ви­па­док, ко­ли йо­го ла­ма­ють ван­та­жів­ки. На во­дія фу­ри скла­ли адмі­ні­стра­тив­ний про­то­кол. З ньо­го мо­жуть стя­гну­ти 50 ти­сяч гри­вень. При­бли­зно стіль­ки ко­шту­ва­ти­ме ре­монт мо­сту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.