Вла­да БЄЛОЗОРЕНКО

Krayina - - КУЛЬТУРА -

30 ро­ків, ре­жи­сер На­ро­ди­ла­ся в Хер­со­ні. Мати пра­цю­ва­ла ка­си­ром в обла­сно­му му­зи­чно­дра­ма­ти­чно­му те­а­трі іме­ні Ми­ко­ли Ку­лі­ша. Ба­тько ви­го­тов­ляв ме­та­ло­пла­сти­ко­ві ві­кна. Ві­дві­ду­ва­ла ба­ле­тну шко­лу. Рік на­вча­лась на пси­хо­ло­га в Хер­сон­сько­му уні­вер­си­те­ті. Всту­пи­ла на актор­ський фа­куль­тет сто­ли­чно­го Уні­вер­си­те­ту куль­ту­ри і ми­стецтв. З тре­тьо­го кур­су опа­но­ву­ва­ла ре­жи­су­ру. ”Май­стер із ре­жи­су­ри Ні­на Ми­ко­ла­їв­на Гу­са­ко­ва пі­сля отри­ма­н­ня ди­пло­ма по­ра­ди­ла по­їзди­ти Укра­ї­ною. Ска­за­ла: отри­май про­фе­сію пра­кти­чно, у Ки­їв зав­жди всти­гнеш по­вер­ну­ти­ся”. Ставила вистави у Ми­ко­ла­є­ві, Рів­но­му, Кам’ян­сько­му (ко­ли­шній Дні­про­дзер­жинськ), бі­ло­ру­сько­му Мін­ську. Із 2010-го по 2014 рік – ре­жи­сер Хер­сон­сько­го те­а­тру ім. Ми­ко­ли Ку­лі­ша. У сто­ли­чно­му те­а­трі ”Зо­ло­ті во­ро­та” ви­пу­сти­ла вистави ”Мі­ті­не ко­ха­н­ня”, ”Ко­льо­ри”. У ”Мо­ло­до­му те­а­трі” – ”Це все во­на”. Ве­де те­а­траль­ні кур­си. За­мі­жня. Чо­ло­вік 28-рі­чний Пав­ло Ва­ча­єв пра­цює в ту­ри­сти­чній ком­па­нії. Ді­тей не ма­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.