УСІ РЕФОРМИ – КЛЮ­ЧО­ВІ. МИ УНИКАЛИ ЇХ 26 РО­КІВ. ТЕ­ПЕР ТРЕ­БА ШВИД­КО НАДОЛУЖУВАТИ

Krayina - - ТЕМА : РЕФОРМИ -

5 ве­ре­сня Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла закон ”Про осві­ту”. За ньо­го про­го­ло­су­ва­ли 255 на­ро­дних де­пу­та­тів. Над до­ку­мен­том пра­цю­ва­ли три ро­ки. Закон має змі­ни­ти зміст осві­ти – аби учні та сту­ден­ти отри­му­ва­ли біль­ше пра­кти­чних на­ви­чок для подаль­шо­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Для цьо­го пе­ред­ба­чи­ли пе­ре­хід на 12-рі­чне на­вча­н­ня у шко­лі, вчи­те­лям до­зво­ли­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вла­сні ме­то­ди­ки й при­сто­со­ву­ва­ти про­гра­му під по­тре­би учнів. У ко­жно­му на­вчаль­но­му за­кла­ді можна від­кри­ва­ти кла­си для ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, якщо для цьо­го є не­об­хі­дні умо­ви. На впро­ва­дже­н­ня за­ко­ну по­трі­бно 87 мі­льяр­дів гри­вень. Цьо­го­річ – 3 мільярди. Біль­шість цих ко­штів по­трі­бна для пі­дви­ще­н­ня зар­пла­ти вчи­те­лям до 6200 гри­вень на мі­сяць. На чер­зі – пен­сій­на, ме­ди­чна, зе­мель­на реформи.

Су­спіль­ство до­зрі­ло до реформ і пе­ре­зрі­ло. А Вер­хов­на Ра­да го­то­ва час­тко­во. Їй і хо­че­ться, і ко­ле­ться. З одного бо­ку, це збли­же­н­ня з Єв­ро­пою, що є для Укра­ї­ни без­аль­тер­на­тив­ним шля­хом. З дру­го­го, ін­те­ре­си по­гра­ти­ся пе­ред ви­бор­ця­ми або за­хи­сти­ти вла­сну ки­ше­ню. На­при­клад, Юлія Ти­мо­шен­ко бу­ксу­ва­ла осві­тній закон, щоб по­пі­а­ри­ти­ся пе­ред своїм еле­кто­ра­том. Ви­хо­ло­сти­ла цю ре­фор­му на­сам­пе­ред у пла­ні дер­жав­но-при­ва­тно­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.