ПРИВАТНІ ГРО­ШІ В ОСВІ­ТУ НЕ ПІДУТЬ.

Krayina - - ТЕМА : РЕФОРМИ -

Во­на ле­жа­ти­ме тя­га­рем на бю­дже­ті. Це те, що хо­чуть по­чу­ти лю­ди ра­дян­сько­го ми­сле­н­ня. Най­гір­ше, що в осві­ті, ме­ди­ци­ні, пен­сій­ній сфе­рі, зе­мель­них від­но­си­нах не­має чі­тко­сті. Ні­хто не знає то­чно, на що він має пра­во, а на що – ні. Че­рез це ство­рю­є­ться сі­ра зо­на при­ва­тних до­мов­ле­но­стей, ро­бля­ться ве­ли­кі гро­ші. Дру­га бі­да – відсутність про­зо­рих рин­ко­вих від­но­син. Ко­ли можна офі­цій­но за­ро­бля­ти. Це є час­тко­во в осві­тній ре­фор­мі. Ті гро­ші, які ра­ні­ше з ба­тьків зби­ра­ли, да­лі зби­ра­ти­муть, але офі­цій­но, на ра­ху­нок і під кон­тро­лем ба­тьків­сько­го ко­мі­те­ту. А не вчи­те­лю чи ди­ре­кто­ру в ру­ку, а да­лі не­ві­до­мо ку­ди ці ко­шти йшли. Дві си­ли пру­ча­ю­ться ре­фор­мам най­біль­ше: при­ва­тний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.