СОЦІАЛІСТИЧНЕ МИ­СЛЕ­Н­НЯ.

Krayina - - ТЕМА : РЕФОРМИ - Оле­ксій ПАНИЧ, 57 ро­ків, фі­ло­соф

Во­но гли­бо­ко за­сі­ло в го­ло­вах най­актив­ні­шої ча­сти­ни еле­кто­ра­ту. Си­ли, які най­біль­ше сто­ять за реформи – це За­хід і гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, яке ду­має не вчо­ра­шнім, а зав­тра­шнім днем. Вар­то ви­ко­ри­ста­ти до­свід кра­їн Бал­тії. Во­ни по­ряд із на­ми, але пі­шли да­лі в ре­фор­мах. Ко­ри­сна пра­кти­ка дер­жав пів­ден­но­го При­чор­но­мор’я і Се­ред­зем­но­мор’я Єв­ро­пи – Бол­га­рії, Ру­му­нії, Сло­ве­нії, Чор­но­го­рії, Сер­бії. Во­ни най­ближ­чі до нас мен­таль­но. КЛЮЧОВА – ЗЕ­МЕЛЬ­НА РЕ­ФОР­МА. За нею – аграр­но­го се­кто­ру, пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті. За цей лан­цю­жок можна ви­тя­гну­ти ба­га­то іншого.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.