У США за ме­ди­чну ре­фор­му бо­рю­ться 20 ро­ків. В Укра­ї­ні це мо­же за­тя­гну­ти­ся на­дов­ше

Krayina - - ТЕМА : РЕФОРМИ - Володимир ФЕСЕНКО. текст: На­зар ВАЛЬЧУК

– В УКРА­Ї­НІ РЕФОРМУВАТИ ТРЕ­БА МАЙ­ЖЕ КОЖНУ ГАЛУЗЬ. Не за­вер­ше­на енер­ге­ти­чна, ма­є­мо обду­ма­ти но­ву си­сте­му со­ці­аль­ної до­по­мо­ги. Ін­ші реформи від­бу­ва­ю­ться, але во­ни менш по­мі­тні. На­при­клад, вій­сько­ва. Тут нам до­по­ма­гає За­хід, – ка­же по­лі­то­лог 58-рі­чний

Су­спіль­ство го­то­ве до цих змін?

– Ніколи не бу­ває так, що су­спіль­ство го­то­ве і ”за”. І не­ва­жли­во, хто ре­фор­му про­во­дить і за­ра­ди чо­го. Як мі­ні­мум іде зі­ткне­н­ня ін­те­ре­сів но­ва­то­рів і кон­сер­ва­то­рів. Тих, хто хо­че змін, і тих, хто про­ти. Так від­бу­ва­є­ться у всьо­му сві­ті. У США 20 ро­ків йдуть го­стрі дис­ку­сії що­до ме­ди­чної реформи. Клін­то­ну час­тко­во вда­ло­ся її про­ве­сти, а ре­фор­му Оба­ми за­раз на­ма­га­є­ться скасувати Трамп. Аме­ри­кан­ське су­спіль­ство роз­ко­ло­те. У нас си­ту­а­ція по­ді­бна, але про­бле­ми ще скла­дні­ші. В Укра­ї­ні не­має єди­но­го під­хо­ду до ме­дре­фор­ми. Тривають іде­о­ло­гі­чні кон­флі­кти – про­во­ди­ти її у лі­во­му ду­сі, збе­рі­га­ю­чи вплив дер­жа­ви, чи нав­па­ки – лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти. Ре­фор­мі від ви­ко­ну­ва­ча обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­ни Су­прун чи­нять спро­тив, бо в кра­ї­ні ба­га­то дер­жав­них за­кла­дів ме­ди­ци­ни.

А вла­да го­то­ва?

– До двох – осві­тньої і пен­сій­ної – під­го- ту­ва­ли­ся. Про­бле­ма в то­му, що не на все ви­ста­чить гро­шей. Освітня мо­же за­тя­гну­ти­ся, бо кадри не го­то­ві – осо­бли­во в середній шко­лі. Їх по­трі­бно пе­ре­на­вча­ти й за­лу­ча­ти но­вих фа­хів­ців.

Чо­го очі­ку­є­мо від реформ?

– Пен­сій­на – це не ре­фор­ма, а змі­ни, не­об­хі­дність у яких уже пе­ре­зрі­ла. Одна з бю­дже­тних про­блем – ве­ли­че­зний де­фі­цит Пенсійного фон­ду. Нам по­трі­бна су­ча­сна пен­сій­на си­сте­ма. Ни­ні­шня со­ці­а­лі­сти­чна за­ли­ши­ла­ся від Ра­дян­сько­го Со­ю­зу і пра­цює все менш ефе­ктив­но. То­му ма­є­мо низь­кі пен­сії. Освітня ре­фор­ма по­вин­на мо­дер­ні­зу­ва­ти си­сте­му, під­тя­гну­ти її до між­на­ро­дних стан­дар­тів. Па­ра­лель­но від­бу­ва­є­ться де­со­вє­ти­за­ція, укра­ї­ні­за­ція осві­ти. У па­ке­ті ме­дре­фор­ми має бу­ти що­най­мен­ше за­ко­но­про­ект що­до стра­хо­вої ме­ди­ци­ни. Бо­роть­ба нав­ко­ло неї мо­же бу­ти не менш три­ва­лою, ніж у США. Є ша­ле­на ко­ру­пція: ті, хто си­дить на фі­нан­со­вих по­то­ках у ме­ди­чних за­кла­дах, не хо­чуть від них від­мов­ля­ти­ся. Сум­нів­но, що ре­фор­му вда­сться про­ве­сти у за­про­по­но­ва­но­му ви­гля­ді.

Що най­гір­ше за­раз в укра­їн­ській осві­ті, у ме­ди­ци­ні, у пен­сій­ній сфе­рі?

– В осві­ті від­ста­є­мо за рів­нем те­хно­ло­гій і зна­чною мі­рою ка­дрів. У шко­ли по­трі­бно за­лу­ча­ти мо­ло­дих фа­хів­ців і під­ви­щу­ва­ти зар­пла­ти. Про­дов­жу­є­мо за інер­ці­єю да­ва­ти гро­ші на про­фте­ху­чи­ли­ща, які ко­лись від­по­від­а­ли по­тре­бам со­ці­а­лі­сти­чної ін­ду­стрі­аль­ної до­би: го­ту­ва­ли ро­бі­тни­ків для за­во­дів і фа­брик. Про­фте­хо­сві­та має пе­ре­хо­ди­ти від дер­жа­ви до ве­ли­ких під­при­ємств або про­фе­сій­них асо­ці­а­цій – на­при­клад, пе­ру­ка­рів. Не можна в бі­дно­му су­спіль­стві пе­ре­во­ди­ти зна­чну ча­сти­ну мед­по­слуг на пла­тну осно­ву. Це при­зве­де до сер­йо­зних со­ці­аль­них і по­лі­ти­чних про­блем. То­му по­трі­бна стра­хо­ва ме­ди­ци­на. Пен­сії – низь­кі. На них можна тіль­ки ви­жи­ва­ти. З дру­го­го бо­ку, не­спра­ве­дли­во, ко­ли той, хто по­стій­но пла­тив у Пен­сій­ний фонд і хто – ні, отримують одна­ко­ві ви­пла­ти. Нам не уникнути пі­дви­ще­н­ня пенсійного ві­ку.

ОСВІТНЯ РЕ­ФОР­МА МО­ЖЕ ЗА­ТЯ­ГНУ­ТИ­СЯ, БО КАДРИ НЕ ГО­ТО­ВІ ПІ­ДВИ­ЩЕ­Н­НЯ ПЕНСІЙНОГО ВІ­КУ НЕ УНИКНУТИ

До­свід яких кра­їн вар­то ви­ко­ри­ста­ти?

– Єв­ро­пей­ських. Там пра­цює нор­маль­на по­да­тко­ва си­сте­ма, є гро­ші. Хо­ча за­раз на­віть у Ні­меч­чи­ні со­ці­аль­ні стан­дар­ти зву­жу­ю­ться. У сві­ті не­має іде­аль­них при­кла­дів. Та ж пен­сій­на си­сте­ма пра­цює ”на від­ста­ні” – тре­ба че­ка­ти 20-30 ро­ків, щоб по­ба­чи­ти ре­зуль­тат.

Яку ще ре­фор­му, крім цих трьох, вва­жа­є­те клю­чо­вою?

– Зе­мель­на мо­же ста­ти одним із ло­ко­мо­ти­вів еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня і за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Для фер­ме­рів, ма­ло­го аграр­но­го бі­зне­су тре­ба ство­ри­ти си­сте­му на зра­зок іпо­те­ки для по­сту­по­во­го ви­ку­пу зем­лі. Па­ра­лель­но по­трі­бно ви­рі­ши­ти про­бле­му дер­жав­них зе­мель, які за­раз ви­ко­ри­сто­ву­ють у ті­ньо­вий спо­сіб. Ма­є­мо по­дба­ти, щоб їх не ску­пив тіль­ки ве­ли­кий бі­знес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.