СУ­СПІЛЬ­СТВО Й УЧНІ ДАВ­НО ГО­ТО­ВІ ПРИЙНЯТИ НОВОВВЕДЕННЯ.

А ОТ РАЙОННІ Й ОБЛАСНІ ВІДДІЛИ ОСВІ­ТИ Й ДА­ЛІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ЗА СТАРОЮ СХЕ­МОЮ.

Krayina - - ТЕМА : РЕФОРМИ - Ла­ри­са НІЦОЙ, 48 ро­ків, член ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди із застосування укра­їн­ської мо­ви в усіх сфе­рах жи­т­тя при Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри

До одні­єї вчи­тель­ки не про­би­ти­ся, а до другої ді­тей за­пи­су­ють си­ло­міць. Ре­фор­ма осві­ти на це не впли­ває. При­чи­на – на ета­пі від­бо­ру абі­ту­рі­єн­тів до ву­зів. Усі ро­зу­мі­ють, не ко­жен мо­же бу­ти ху­до­жни­ком. Без та­лан­ту до ма­лю­ва­н­ня ви­да­тну кар­ти­ну не на­пи­ше. Чо­му ж УЧИТЕЛЕМ МО­ЖЕ СТА­ТИ БУДЬХТО? Ві­дби­ра­є­мо за ба­ла­ми зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня. А во­ни не до­по­мо­жуть зро­зу­мі­ти ди­ти­ну, ко­ли та з пе­ре­ля­ка­ни­ми очи­ма пе­ре­сту­пить по­ріг шко­ли. Ба­ли не до­по­мо­жуть роз­ви­ну­ти лі­дер­ські яко­сті чи та­лант у ди­ти­ні, якщо з са­мим учителем ці ре­чі не­су­мі­сні. Під­хід до від­бо­ру пе­да­го­гів має бу­ти ін­ший. Бо за­раз у шко­лах ба­га­то ви­пад­ко­вих людей. Та­кі в со­бі ні­чо­го змі­ни­ти не мо­жуть, як же во­ни змі­ню­ва­ти­муть си­сте­му осві­ти? Ві­кто­рія ГОГОЛЬ, 46 ро­ків, ди­ре­ктор при­ва­тної він­ни­цької шко­ли ”Га­рант” ОСВІ­ТУ ТРЕ­БА ЗРОБИТИ ПАТРІОТИЧНОЮ, А ПОДАЧУ МАТЕРІАЛУ – ЦІКАВОЮ. ВО­НА ВІДСТАЛА ЗА ЗМІ­СТОМ. В УКРАЇНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ПЕРЕТЯГНУЛИ РАДЯНСЬКУ ІДЕОЛОГІЮ. МА­ЮТЬ ОНОВИТИСЯ СТОСУНКИ МІЖ УЧИТЕЛЯМИ Й ДІТЬМИ. ПЕДАГОГИ ПО­ВИН­НІ БУ­ТИ НАСТАВНИКАМИ, А НЕ СТРАШИЛАМИ, ЯКІ КАРАЮТЬ. НО­ВИЙ ЗАКОН ”ПРО ОСВІ­ТУ” НЕДОСКОНАЛИЙ – ЗА­ЛИ­ШИ­ЛИ НА­ВЧА­Н­НЯ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН. ЗНО ТЕЖ ДО­ЗВО­ЛИ­ЛИ СКЛАДАТИ НЕ УКРА­ЇН­СЬКОЮ. ДІТИ ПРИЙДУТЬ У ВУЗИ БЕЗ ЗНАННЯ ДЕР­ЖАВ­НОЇ МО­ВИ. У ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИХ КРА­Ї­НАХ МО­ВИ НАЦМЕНШИН ВИВЧАЮТЬ, АЛЕ ОСВІ­ТНІЙ ПРО­ЦЕС ІДЕ

”КО­ЛИ ЛЮ­ДИ­НА ВИТРАЧАЄ ЧАС І ГРО­ШІ НА ОСВІ­ТУ, ТО НА ВИХОДІ ПО­ВИН­НА МАТИ АКТУ­АЛЬ­НІ ЗНАННЯ. А НЕ ЗАСТАРІЛІ НА КІЛЬ­КА ДЕ­СЯ­ТКІВ РО­КІВ”, – ГО­ВО­РИТЬ ЕКО­НО­МІСТ АН­ДРІЙ НОВАК. ХУДОЖНИК ДМИТРО СКАЖЕНИК БА­ЧИТЬ ЦЕ ТАК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.