Су­спіль­ство ніколи не бу­ває го­то­ве до реформ

Krayina - - ТЕМА : РЕФОРМИ - 54 ро­ки. Ві­ктор ГРОМОВИЙ, текст: Оле­на КАПНІК

– ЗАКОН ”ПРО ОСВІ­ТУ” ВИ­ЯВИВ­СЯ ДО­СИТЬ КОМ­ПРО­МІ­СНИЙ. У НЬО­ГО ВНЕСЛИ БІЛЬ­ШЕ ТИ­СЯ­ЧІ ПРАВОК НА­РО­ДНИХ ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ, ПЕ­РЕД­БА­ЧИ­ЛИ 12-РІЧНУ ОСВІ­ТУ І РАЗОМ З ТИМ НА­ВЧА­Н­НЯ МОВАМИ НАЦМЕНШИН. АЛЕ ПОРІВНЯНО З ТИМ, ЩО Є, ЦЕ ВАГОМИЙ КРОК УПЕРЕД, – КА­ЖЕ ЗАСЛУЖЕНИЙ УЧИТЕЛЬ УКРА­Ї­НИ, ШЕФ-РЕДАКТОР ПОРТАЛУ ”ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА”

Ре­фор­ма осві­ти бу­ла не­об­хі­дна?

– Ще вчо­ра. Чверть сто­лі­т­тя ми зга­я­ли на її імі­та­цію. На­ре­шті за­кін­чи­ла­ся три­рі­чна епо­пея з прийня­т­тям за­ко­ну. Про­те це ще не ре­фор­ма. Закон ли­ше від­кри­ває пев­ні шпа­рин­ки, аби ро­би­ти змі­ни. Важливо, щоб пі­сля під­пи­са­н­ня до­ку­мен­та пре­зи­ден­том він не по­вто­рив до­лю за­ко­ну ”Про ви­щу осві­ту”. Ухва­ли­ли 2014-го, однак він не пра­цює до­сі.

Що по­зи­тив­но­го в за­ко­ні ”Про осві­ту”?

– Онов­ля­ться кадри. За­пра­цює но­ва си­сте­ма пі­дви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції вчи­те­лів – на тре­нін­гах чи се­мі­на­рах. За­раз во­на мо­но­по­лі­зо­ва­на ін­сти­ту­та­ми пі­сля­ди­плом­ної осві­ти. За­про­ва­дять ефе­ктив­ну си­сте­му оцін­ки яко­сті ро­бо­ти шко­ли. Лі­кві­ду­ють ко­ру­пцій­ну про­це­ду­ру ате­ста­ції на­вчаль­них за­кла­дів. Роз­ши­рю­є­ться шкіль­на ав­то­но­мія. Учитель сам має пра­во оби­ра- ти, за яки­ми про­гра­ма­ми й ме­то­ди­ка­ми пра­цю­ва­ти. Ро­би­ться крок до про­зо­ро­сті фі­нан­со­вих по­то­ків. За­кла­ди опри­лю­дню­ва­ти­муть на сай­тах ін­фор­ма­цію про всі над­хо­дже­н­ня й ви­тра­ти. Упер­ше з’яви­ла­ся ви­мо­га ака­де­мі­чної до­бро­че­сно­сті. На­ре­шті вчи­те­лям під­ви­щать за­ро­бі­тну пла­ту. Во­ни перестануть від­чу­ва­ти се­бе пригнобленими.

Ба­га­то дис­ку­сій ви­ни­кло нав­ко­ло за­про­ва­дже­н­ня 12-рі­чної шко­ли і стат­ті про мо­ву на­вча­н­ня. Чо­му?

– По­лі­ти­кам вар­то при­пи­ни­ти спе­ку­ля­цію нав­ко­ло цих дра­жли­вих тем. Не мо­же бу­ти, що весь світ іде не в но­гу що­до три­ва­ло­сті на­вча­н­ня, а ли­ше Укра­ї­на – в но­гу. Є за­галь­но­прийня­тий тер­мін. Однак наш по­лі­тик ви­ла­зить на три­бу­ну й по­чи­нає го­во­ри­ти, що всі бу­дуть ва­гі­тні до за­кін­че­н­ня 12-го кла­су. Але в Укра­ї­ні не­має та­кої про­бле­ми. Мен­ше від­со­тка дівчат ва­гі­тні­ють до 18 ро­ків. Однак при­мі­тив­ні ар­гу­мен­ти спра­цьо­ву­ють на ча­сти­ну еле­кто­ра­ту. Те ж сто­су­є­ться і мов­но­го питання. Ні­я­кої за­гро­зи укра­їн­ській мо­ві у за­ко­ні не­має.

Су­спіль­ство го­то­ве до осві­тньої реформи?

– Су­спіль­ство ніколи не бу­ває го­то­ве до реформ. Закон – це ли­ше по­тен­цій­ні мо­жли­во­сті для змін. То­му не­об­хі­дна ко­ло­саль­на про­сві­тни­цька ро­бо­та.

УЧИТЕЛІ ПЕРЕСТАНУТЬ ВІД­ЧУ­ВА­ТИ СЕ­БЕ ПРИГНОБЛЕНИМИ ЯК­БИ ВСЕ ВИРІШУВАЛИ ГРО­ШІ, ТО СТІВ ДЖОБС ДОЖИВ БИ ДО 100 РО­КІВ

З яки­ми тру­дно­ща­ми сти­кне­мо­ся під час ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі?

– За­ве­де­но го­во­ри­ти, що го­лов­на про­бле­ма осві­ти – не­до­ста­тність фі­нан­су­ва­н­ня. Як­би все в осві­ті, спор­ті чи ме­ди­ци­ні вирішували гро­ші, то фут­боль­на збір­на Са­у­дів­ської Ара­вії бу­ла б чем­піо­ном сві­ту, а Стів Джобс дожив би до 100 ро­ків. На­справ­ді основ­ний ре­сурс – сво­бо­да. Важливо ві­ді­йти від пост­ра­дян­ської си­сте­ми, де не­віль­ні всі уча­сни­ки осві­тньо­го про­це­су, а жорс­тка іє­рар­хія ти­сне на твор­чість. Но­вий закон роз­ши­рює ме­жі сво­бо­ди, але не всі одра­зу ско­ри­ста­ю­ться нею. Це три­ва­лий про­цес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.