На швид­ко­сті

НЕ ВАР­ТО СПЕРЕЧАТИСЯ ПРО ”ЮЛЬ” І ”МІХ”

Krayina - - КОЛОНКА - Пав­ло ВОЛЬВАЧ, пи­сьмен­ник

САШКО ЗАГИНУВ НА ШВИД­КО­СТІ, ХОЧ ЗА ЖИ­Т­ТЯ ВИДАВАВСЯ СТАТЕЧНИМ, НА­ВІТЬ ТРОХИ УПОВІЛЬНЕНИМ. Пев­но, ви­ща­ли галь­ма, скре­го­тав ме­тал. Лег­ко­вик на ран­ко­вій тра­сі чо­мусь ви­ки­ну­ло на стрі­чну сму­гу. Під лі­со­воз із при­че­пом, як за за­ко­на­ми жан­ру по­ве­ло­ся в на­шій но­ві­тній істо­рії. Крім Са­шка, в ма­ши­ні бу­ло ще че­тве­ро хло­пців. Теж по­лі­то­ло­ги, як він, на­у­ков­ці, гро­мад­ські акти­ві­сти. Цар­ство не­бе­сне, хай спо­чи­ва­ють, спів­чу­т­тя рі­дним і близь­ким. Хоч я за­раз і не пи­шу не­кро­ло­га. Про­сто хо­чу якось за­фі­ксу­ва­ти згад­ку про сво­го, хай і не най­ближ­чо­го, але та­ки зна­йом­ця, про йо­го ко­лег, і па­ра­лель­но роз­мір­ко­вую. Із до­сві­тньо­го ту­ма­ну, на до­да­чу до лі­со­во­за, чо­мусь ви­ни­кає ван­та­же­ний зер­ном Ка­мАЗ. Теж із при­че­пом, у який сво­го ча­су врі­за­ла­ся Чор­но­во­ло­ва Toyota. Ні, я ро­зу­мію: рі­зні мас­шта­би осо­би­сто­стей, зов­сім рі­зні істо­рії, те-се. Крім то­го, на дорогах щороку гинуть ти­ся­чі людей, від мі­ні­стра до слюсаря – Бог не знає упередженостей. Все так. Але за лі­со­во­зом ви­ши­ко­ву­є­ться й тя­гне­ться крізь тов­щу ча­су й не­про­гля­дно­сті фа­ту­му ці­ла ко­ло­на ін­ших пі­до­зрі­ло­стей. Пе­ре­ва­жно до­ро­жньо-транс­порт­них, але не обов’яз­ко­во. Асор­ти­мент ши­ро­кий. Об’єд­нує ж усі ви­пад­ки за­ко­но­мір­ність: гинуть па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ні лю­ди, най­яскра­ві­ші, най­па­сіо­нар­ні­ші, най­фа­хо­ві­ші. Аж до остан­ніх у ча­сі ра­пто­вих са­мо­губств зна­них бій­ців АТО й ше­ре­гу вбивств про­від­них ”сво­бо­дів­ців”. І спи­сок цей за ро­ки, на­віть по­бі­жно скла­де­ний в ди­ле­тант­ській пам’яті, шо­кує. То­му й не ві­ри­ться у ви­пад­ко­ву смерть п’ятьох ро­зу­мів, які по­тро­ху обро­бля­ли ре­аль­ність на укра­їн­ський лад. Ну не ві­ри­ться, і все. Ця не­до­ві­ра ні­чо­го не зна­чить, зро­зумі­ло. Як і пуль­су­ва­н­ня нав’язли­вої дум­ки: а чо­му не гинуть ”во­ни”? Симетрично і невідворотно. Так-так, усі ті, хто ви­ко­чує Ка­мАЗи, ко­му укра­їн­ськість сто­їть по­пе­рек гор­ла, хто мріє про її по­ще­за­н­ня – чи при­хо­ва­но, чи від­кри­то; чи ”за по­рє­брі­ком”, чи й тут, на рі­дних ґрун­тах. ”Їх як гною, нас у ма­ми ма­ло”, – ще ко­ли спів­а­ли Ва­силь Гон­тар­ський і гурт ”Ва­ся-Клаб”. А те­пер, на че­твер­то­му ро­ці не­ого­ло­ше­ної вій­ни, ці ряд­ки ста­ли про­ві­ден­цій­ни­ми. За­вер­шу­ю­чи, скажу ось що. Зна­йо­мець мій не був бу­ква­лі­стом і ре­а­кціо­не­ром. Він про­ду­ку­вав сен­си й ідеї, при­найм­ні на­ма­гав­ся це ро­би­ти. Мо­де­лю­вав ін­шу ре­аль­ність, яка завтра мо­же на­зва­ти­ся дій­сні­стю. І в якій Укра­ї­на не бу­де скні­ти на гео­по­лі­ти­чних за­двір­ках, кво­ло ре­а­гу­ю­чи на чу­жі при­дум­ки й кре­а­тив­ні хо­ди. Тож і да­лі слід іти в цьому ке­рун­ку, ме­ні зда­є­ться. Не сперечатися про роз­та­шу­ва­н­ня сму­жок на пра­по­рі та про ”юль” і ”міх”, а ду­ма­ти, ска­жі­мо, про про­ект ”Мі­жмор’я”, з яким остан­нім ча­сом но­сив­ся Сашко. Про бал­то-чор­но­мор­ський со­юз, кон­це­пція яко­го йде ще від Юрія Ли­пи, про укра­їн­ську при­су­тність на Бал­ка­нах і Кав­ка­зі. Та ма­ло про що? Якщо в ґа­зє­тах ”Завтра” і ”Лі­мон­ка” при­ду­ма­ла­ся ідея ”Но­во­ро­сії”, то чо­му де­ін­де не мо­же по­ста­ти про­ект ”Са­мо­стій­ної Ку­ба­ні”, ”Ве­ли­кої Чер­ке­сії” (ге­но­цид ади­гів дав­но по­ра ви­зна­ти в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті), ”Не­за­ле­жної Ту­ви” (Са­ха-Яку­тії, Ура­ла, Ке­ні­ґс­бер­ґа – до­дай­те за сма­ком), з’яви но­вої й ді­є­вої пра­во­слав­ної ві­сі ”Кон­стан­ти­но­поль – Ки­їв”? Мо­же і має. Це й бу­ла б да­ни­на пам’яті мо­є­му зна­йом­це­ві, й усім та­ким, як він. Що­прав­да, для цьо­го зу­силь одних ли­ше укра­їн­ських ін­те­ле­кту­а­лів не­до­ста­тньо. По­трі­бна участь ще й спе­ці­аль­них дер­жав­них людей. Які теж, по ідеї, ма­ють бу­ти і ми­сля­чи­ми, і– о, ди­во! – укра­їн­ськи­ми. Чи це десь по­тім, уже в ін­шо­му жит­ті?

НА ДОРОГАХ ЩОРОКУ ГИНУТЬ ТИ­СЯ­ЧІ ЛЮДЕЙ, ВІД МІ­НІ­СТРА ДО СЛЮСАРЯ – БОГ НЕ ЗНАЄ УПЕРЕДЖЕНОСТЕЙ А ЧО­МУ НЕ ГИНУТЬ ”ВО­НИ”? СИМЕТРИЧНО І НЕВІДВОРОТНО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.