БЛЯХА

Krayina - - СЛОВНИК - пі­дго­ту­ва­ла: Ві­кто­рія МАЙСТРЕНКО

"Бля­шка" – це ма­лень­кий кру­глий ко­льо­ро­вий еле­мент оздо­бле­н­ня одя­гу. Ни­ми об­ши­ва­ли кор­се­ти Іно­мар­ку 1998 ро­ку ви­пу­ску можна ку­пи­ти за 400 до­ла­рів

6–7 ве­ре­сня бі­ля Вер­хов­ної Ра­ди в Ки­є­ві про­йшла акція вла­сни­ків автомобілів з єв­ро­пей­ськи­ми номерами – єв­ро­бля­ха­ми. Уча­сни­ки вимагали скасувати акциз на ввезення іно­ма­рок й до­зво­ли­ти про­даж в Укра­ї­ну вжи­ва­них ав­то, ви­пу­ще­них до 2009 ро­ку. 7 ве­ре­сня пар­ла­мент про­го­ло­су­вав за спро­ще­ний по­ря­док роз­ми­тне­н­ня вве­зе­них автомобілів. Пе­ре­хід на українські но­ме­ри обі­йде­ться вла­сни­кам у 1–1,4 ти­сяч єв­ро БЛЯХА (від нім. Blech – ме­та­ле­вий лист) – 1) ме­та­ле­ва пла­стин­ка, на якій ви­би­то або ви­рі­за­но якийсь на­пис, ма­лю­нок; 2) по­кри­те оло­вом ли­сто­ве за­лі­зо; 3) да­хо­ве за­лі­зо; 4) пряж­ка, зна­чок; 5) де­ко, лист; 6) ля­пас.

СЛОВНИК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЛЕНГУ ТРАКТУЄ ”БЛЯХА” ЯК ПОХІДНЕ ВІД ”БЛЯ...Ь” і вжи­ва­є­ться для ви­ра­же­н­ня не­за­до­во­ле­н­ня.

ЕВФЕМІЗМ ”БЛЯХА-МУХА”, за слов­ни­ком жар­гон­ної ле­кси­ки, озна­чає ви­ра­же­н­ня до­са­ди, роз­дра­ту­ва­н­ня, обу­ре­н­ня.

”БЛЯ­ШКА” ОЗНА­ЧАЄ МА­ЛЕНЬ­КИЙ КРУ­ГЛИЙ КО­ЛЬО­РО­ВИЙ ЕЛЕ­МЕНТ ОЗДО­БЛЕ­Н­НЯ ОДЯ­ГУ, ЗА СЛОВ­НИ­КОМ ЛЕМКІВСЬКОЇ ГОВІРКИ. Ни­ми об­ши­ва­ли кор­се­ти. БЛЯХАР – РЕМІСНИК, який ви­ро­бляє по­суд із бля­хи, по­кри­ває ме­та­лом да­хи бу­дин­ків.

У МЕДИЧНОМУ СЛОВНИКУ ”БЛЯ­ШКА” МАЄ ТА­КІ ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ: 1) у дер­ма­то­ло­гії так на­зи­ва­ють ве­ли­кий пла­ский прищ; 2) по­тов­ще­н­ня вну­трі­шньої обо­лон­ки ар­те­рії, основ­ний еле­мент ате­ро­скле­ро­зу. 3) щіль­но фі­ксо­ва­не на по­верх­ні зу­ба утво­ре­н­ня, зда­тне за пев­них умов ство­ри­ти ки­сле се­ре­до­ви­ще, до­ста­тнє для де­мі­не­ра­лі­за­ції ема­лі. Є зу­бним від­кла­де­н­ням. На 10% скла­да­є­ться з мі­кро­бів і на 90% – з про­ду­ктів їх жит­тє­ді­яль­но­сті. ЄВРОБЛЯХА – ВЖИВАНА АВТІВКА З ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИ­МИ НОМЕРАМИ, най­ча­сті­ше поль­ськи­ми або ли­тов­ськи­ми. Таких в Укра­ї­ні близь­ко 1,5 млн, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми. Є дві основ­ні схе­ми їх вво­зу. Пер­ша – тран­зит. Ав­то з іно­зем­ною реєстрацією ні­би­то пе­ре­га­ня­ють з одні­єї кра­ї­ни в ін­шу че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Ми­тни­ця дає на це 5–10 днів. Ко­ли тер­мін спли­ває, во­дій спла­чує ра­зо­вий штраф – 8500 грн – і ко­ри­сту­є­ться ма­ши­ною да­лі. Дру­га схе­ма – ав­то в Укра­ї­ну вво­зить іно­зе­мець на­чеб­то для вла­сно­го ко­ри­сту­ва­н­ня. Мо­же зробити це раз на 12 місяців, за за­ко­ном. У ми­тній ба­зі про­став­ляє до­звіл перебування. По­тім пе­ре­дає іно­мар­ку укра­їн­цю, який нею ко­ри­сту­є­ться. Зго­дом до­ста­тньо раз на рік пе­ре­тну­ти кор­дон ав­то­мо­бі­лем – і до­звіл перебування про­дов­жу­є­ться. 90% вжи­ва­них ав­то з єв­ро­но­ме­ра­ми по­тра­пля­ють в Укра­ї­ну са­ме так.

АВТОБАРАХОЛКА ”ПОЛЬСЬКА БЛЯХА” – Polska blacha – про­даж ужи­ва­них ав­то будь-яких ма­рок і ро­ку ви­пу­ску. Ці­ни втри­чі-вче­тве­ро ниж­чі, ніж в Укра­ї­ні. На­при­клад, іно­мар­ку 1998 ро­ку ви­пу­ску можна ку­пи­ти за $ 400. ”20 ХВИ­ЛИН З АНГЕЛОМ, АБО БЛЯХА-МУХА” – спектакль ро­сій­сько­го ре­жи­се­ра Ми­хай­ла Чу­ма­чен­ка за п’єса­ми Оле­ксан­дра Вам­пі­ло­ва ”20 хви­лин з ангелом” та Ві­кто­ра Шен­де­ро­ви­ча ”По­то­чний мо­мент” (”Бляха-Муха”). Ви­ста­ва скла­да­є­ться з двох ча­стин: ко­мі­чні си­ту­а­ції в ра­дян­сько­му го­те­лі ХХ ст. й у ро­сій­сько­му офі­сі ХХІ ст. Прем’єра від­бу­ла­ся 28 сі­чня 2012 ро­ку в Оде­сько­му ро­сій­сько­му дра­ма­ти­чно­му те­а­трі. ”Мы выи­гра­ли тен­дер сре­ди го­ро­дов, пре­тен­ду­ю­щих на зва­ние го­ро­да – ро­ди­ны Бля­хи-му­хи! – А она кто? – Бляха? – Муха. – Врать не бу­ду, не знал. Вот, справ­ку по­дго­то­ви­ли! ”Бляха-муха” – ме­ждо­ме­тие неи­зме­ня­е­мое! По­нял?”

БЛЯХОЮ НА­ЗИ­ВА­ЮТЬ МЕТАЛЕВУ ЧА­СТИ­НУ СОЛДАТСЬКОГО РЕМЕНЯ, пряж­ку. Cон­ник трактує, що во­на сни­ться до не­вдо­во­ле­н­ня, яке від­чу­ва­ти­ме­те че­рез своє ста­но­ви­ще під­ле­гло­го в сім’ ї або на ро­бо­ті. Вам за­хо­че­ться ді­я­ти за вла­сною іні­ці­а­ти­вою. Якщо на­чи­ща­є­те бля­ху – за­ле­жи­те від дум­ки ін­ших людей. Хтось вдарив бляхою ременя – до­ве­де­ться пе­ре­жи­ти при­ни­же­н­ня або обра­зу. Бляха на кін­ській збруї – не вда­сться від­по­чи­ти. До­ве­де­ться ба­га­то пра­цю­ва­ти, не­зва­жа­ю­чи на вто­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.