Вій­на за­бра­ла

Krayina - - РОЗМОВА ПРО ВСЕ - Ан­на ЧИРУК

Ми во­ди­мо ді­тей до одного сад­ка. Во­на не­ви­со­ка, ку­че­ря­ва. За ру­ку три­має сина-блон­ди­на. – Ма­мо, а ко­ли ме­не та­то за­бе­ре? – до­пи­ту­є­ться Ма­ксим. – Хло­пці смі­ю­ться, що ти ме­не при­во­диш і за­би­ра­єш. Ка­жуть, що в ме­не не­має та­та. – Ма­ксе, та­то не змо­же те­бе із са­до­чка за­бра­ти. Ми вже про це го­во­ри­ли. Та­то в те­бе є. Про­сто він за­раз на не­бі. Он на тій хма­рин­ці. – Йо­го в нас вій­на за­бра­ла? – за­пи­тує і за­ди­рає до­го­ри го­ло­ву. – Ну, ма­мо, я йо­го не ба­чу. Див­лю­ся на хма­рин­ки, а там ні­ко­го не­ма. – Та­то – су­пер­ге­рой. Він не­ви­ди­мий, але зав­жди по­руч. Їхню роз­мо­ву ви­пад­ко­во під­слу­ха­ла у травні, ко­ли за­би­ра­ла сво­го сина з ди­тсад­ка. Та­то Ма­кси­ма загинув під Іло­вай­ськом три ро­ки то­му. – Ма­лий йо­го не пам’ятає, – пе­ре­ші­пту­ю­ться на лав­ці ви­хо­ва­те­лі. – Ма­лю­ва­ли сім’ю. Ма­мі на­вів очі й гу­би, а в та­та про­сто го­ло­ва без облич­чя. А в ру­ках пра­пор і пі­сто­лет. У се­лі Мо­ро­зів­ка Ба­ри­шів­сько­го ра­йо­ну на Ки­їв­щи­ні у пер­ший клас пі­шов Ки­ри­ло По­по­вич. Він – син гр­ана­то­ме­тни­ка Де­ни­са По­по­ви­ча, який загинув бі­ля До­не­цько­го ае­ро­пор­ту у сі­чні позаторік. На лі­ній­ці йо­го хо­тів при­ві­та­ти мі­сце­вий вій­сько­вий ко­мі­сар. Ди­ре­кція шко­ли за­бо­ро­ни­ла – щоб ін­ші діти не за­здри­ли. У со­цме­ре­жі це ви­кли­ка­ло ти­ся­чі обу­ре­них по­стів: ”Чо­му за­здри­ти­муть? Що без та­та ро­сте? Що ба­тька вій­на за­бра­ла?” У ве­ре­сні зно­ву зу­стрі­чаю Ма­кси­ма з ма­мою на по­двір’ї сад­ка. Во­на ва­гі­тна, за ру­ку ди­ти­ну ве­де бо­ро­дань у вій­сько­вій фор­мі. – Дя­дя Во­ло­дя, а можна я бу­ду вас та­том на­зи­ва­ти? – хло­пчик не ви­пу­скає чо­ло­ві­чу ру­ку. – Ми ж із то­бою ще вдо­ма до­мов­ля­ли­ся. Ти мо­жеш на­зи­ва­ти ме­не, як за­хо­чеш. – Кру­то! Те­пер усім у групі роз­ка­жу, що в ме­не два та­та.

У та­та го­ло­ва без облич­чя, а в ру­ках пра­пор і пі­сто­лет

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.