Ганна ЛІНЬКО

Krayina - - СПОГАДИ -

93 ро­ки, ко­ли­шня зв’яз­ко­ва і роз­ві­дни­ця Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії На­ро­ди­ла­ся 2 ве­ре­сня 1924-го в се­лі Тер­пи­лів­ка Пі­дво­ло­чи­сько­го ра­йо­ну на Тер­но­піль­щи­ні. Ба­тьки Ана­ста­сія Бор­су­ля і Сте­пан Ко­валь­чук бу­ли се­ля­на­ми. Ма­ла стар­шо­го на три ро­ки бра­та Іва­на. 1946-го йо­го за­су­ди­ли за участь в укра­їн­сько­му на­ціо­на­лі­сти­чно­му під­піл­лі. Ві­дбу­вав по­ка­ра­н­ня в Ре­спу­блі­ці Ко­мі. По­ча­тко­ву шко­лу за­кін­чи­ла у рі­дно­му се­лі. До сьо­мо­го кла­су вчилася у Но­во­му Се­лі, по­тім – у Зба­разь­кій торговельній гім­на­зії. Наприкінці 1942 ро­ку ста­ла чле­ном Ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських націоналістів. Пра­цю­ва­ла зв’яз­ко­вою і розвідницею. Про­йшла ме­ди­чний ви­шкіл у під­піл­лі. Ма­ла псев­до ”Лі­лея”. 21 кві­тня 1949-го за­а­ре­шту­ва­ли у Льво­ві. За чо­ти­ри мі­ся­ці за­су­ди­ли до 10 ро­ків ви­прав­но-тру­до­вих та­бо­рів і п’яти ро­ків по­збав­ле­н­ня гро­ма­дян­ських прав. По­ка­ра­н­ня від­бу­ва­ла у та­бо­рі су­во­ро­го ре­жи­му ”Бер­лаг” у Ма­га­дан­ській обла­сті. Звіль­не­на у кві­тні 1955-го. Одру­жи­ла­ся з ко­ли­шнім по­літв’язнем Тро­хи­мом Лінь­ком на псев­до ”Граб”. Подружжя не мо­гло про­пи­са­ти­ся у Тер­пи­лів­ці, то­му ви­їха­ли жи­ти у Во­ло­чиськ Хмель­ни­цької обла­сті, зго­дом – у Зба­раж на Тер­но­піль­щи­ні. З про­го­ло­ше­н­ням не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни обоє бу­ли ре­а­бі­лі­то­ва­ні. Тро­хим Лінько по­мер 2004 ро­ку. Хво­рів на рак. Ді­тей не мали. Жи­ве у мі­сті Зба­раж. Ме­шкає в бу­дин­ку, який зве­ла разом із чо­ло­ві­ком

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.