”Я на­звав би вас

Krayina - - ІСТОРІЯ -

ам­ба­са­до­ром українського ми­сте­цтва в аме­ри­кан­сько­му сві­ті. Бо ко­жна на­ція без­дер­жав­на пер­ше про­би­ває со­бі шлях до дер­жав­но­сти че­рез сво­їх мис­тців, які ди­ву­ва­ли світ ори­ґі­наль­ні­стю. А що ви спе­ці­аль­но ко­ри­сту­є­те­ся на­ро­дни­ми мо­ти­ва­ми в сво­їх тво­рах, то вам лег­ше і кра­ще ре­пре­зен­ту­ва­ти укра­їн­ський му­зи­чний світ, ніж на­шим на­слі­ду­ва­чам Ев­ро­пи”, – по­ет Ва­силь ПАЧКОВСЬКИЙ (1878–1942) у ли­сті зі Льво­ва до Ми­хай­ла Гай­во­рон­сько­го у Нью-Йорк 3 сер­пня 1935 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.