МОНЕТИ, ЯКІ ЛИПНУТЬ ДО САПИ

Krayina - - ДОКУМЕНТ - Текст і фо­то: Юлія НЕДОПИТАНСЬКА

– Щороку, як са­ди­мо або ви­ко­пу­є­мо кар­то­плю, зна­хо­ди­мо монети, – роз­по­від­ає 70-річна Вар­ва­ра Ли­сен­ко із се­ла Су­ли­гів­ка Ізюм­сько­го ра­йо­ну на Хар­ків­щи­ні. – У нас тут під час вій­ни нім­ці сто­я­ли. По­тім бої бу­ли за­пе­клі. Кіс­тки до­сі де-не-де із зем­лі ви­ла­зять. Ми в ди­тин­стві бі­га­ли на по­ле зби­ра­ли за­паль­ни­чки, пор­тси­га­ри, ґу­дзи­ки. Во­ни в нім­ців ча­сто срі­бні бу­ли. Мі­ня­ли ті скар­би у до­ро­слих на груд­ки цукру. Цьо­го­річ Вар­ва­ра Ар­сен­ті­їв­на са­ди­ла кар­то­плю і ви­ко­па­ла ні­ме­цьку срі­бну мо­не­ту. Да­то­ва­на 1938 ро­ком. На ній но­мі­нал – 2 мар­ки. – Онук Ві­та­лій ди­вив­ся в ін­тер­не­ті, що та­кі про­да­ють на спе­ці­аль­них ау­кціо­нах. Ко­шту­ють 500–700 гри­вень, – ка­же Вар­ва­ра Ли­сен­ко.

Мо­не­та має 8 гра­мів срі­бла 650-ї про­би. – Та­кі ли­ше кіль­ка ро­ків ви­пу­скав бер­лін­ський мо­не­тний двір, то­му рід­кі­сна, – роз­по­від­ає 20-рі­чний Ві­та­лій Іщен­ко. – З одного бо­ку ви­кар­бу­ва­ний фа­шист­ський орел зі сва­сти­кою. З дру­го­го – порт­рет Па­у­ля фон Гін­ден­бур­га, ко­ли­шньо­го рей­хс­пре­зи­ден­та Ні­меч­чи­ни. Разом із мар­ка­ми бу­ла й мі­дна мо­не­та 10 пфе­ні­гів 1932 ро­ку ви­пу­ску. На ній зо­бра­же­на ве­ли­ка ри­би­на. Та­кі хо­ди­ли у віль­но­му мі­сті Дан­циг – те­пер Гданськ у Поль­щі. Че­рез ве­ли­ку ін­фля­цію їх за­мі­ни­ли ні­ме­цьки­ми мар­ка­ми. – Най­ча­сті­ше монети при­ли­па­ють до сапи. Від­ди­ра­є­мо їх і скла­да­є­мо в гор­щик, – про­дов­жує Вар­ва­ра Ар­сен­ті­їв­на. – Най­біль­ше ко­пі­йок – цар­ської Ро­сії. Є 1829-го, 1841-го, 1903-го, 1913 ро­ків. Збе­ре­гли­ся по­га­но, гер­би за­тер­ті.

Не­по­да­лік се­ла Су­ли­гів­ка є ру­ї­ни ма­є­тку де­ка­бри­ста Ан­дрія фон Ро­зе­на. Лю­ди зна­хо­дять на сво­їх го­ро­дах дрі­бни­чки з по­бу­ту ари­сто­кра­тів. – Кіль­ка ро­ків то­му ло­па­тою за­че­пи­ли лан­цю­жок із ме­даль­йо­ном, – про­дов­жує Вар­ва­ра Ли­сен­ко. – Він від­кри­ва­є­ться і має все­ре­ди­ні порт­ре­ти. Кар­тин­ки стер­лись – облич не роз­гле­ді­ти. По­га­нень­ко впі­зна­ю­ться жі­но­чі си­лу­е­ти. Бу­ло й на­ми­сто з ро­же­во­го ка­ме­ню. Не знаю, чи цін­не. Діти роз­тя­гли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.