А в цей час:

Krayina - - УКРА ЇНА -

– ІДІОТ! ПОЗАТИКАЮТЬ СО­БІ ВУХА І СВІТУ ДОВКОЛА НЕ БАЧАТЬ! В кур­сі, що міг по­мер­ти? – кри­чить хар­ків’янин 47-рі­чний Ві­ктор Ко­ло­мо­єць. Тря­се за пле­чі хло­пця, на ви­гляд ро­ків 16. Він ішов че­рез за­лі­зни­чний пе­ре­хід у на- ву­шни­ках. Не по­чув на­бли­же­н­ня по­тя­га. За кіль­ка се­кунд до зі­ткне­н­ня Ві­ктор устиг від­штов­хну­ти хло­пця з ко­лії вбік. Той дя­кує. Про­сить йо­го від­пу­сти­ти і йде. – Ду­мав не всти­гну, – го­во­рить Ві­ктор Ко­ло­мо­єць. – Ішов за ним. Ду­мав, ста­не, бо си­гнал по­їзда бу­ло ду­же до­бре чу­тно. А хло­пець, на­че зом­бі, по­брів че­рез ко­лії. Во­дій, що сто­яв на пе­ре­їзді, за­си­гна­лив. Ре­а­кції – нуль. Я з усіх сил рво­нув упе­ред. Схо­пив за рюк­зак і сми­кнув. Па­цан за­ва­лив­ся на тра­ву бі­ля ре­йок. Бу­кваль­но за 5 се­кунд повз нас пром­чав по­тяг. Тіль­ки пі­сля цьо­го я зро­зу­мів, що й сам міг за­ги­ну­ти. Охо­пив страх. Ру­ки до­сі тря­су­ться. Так не ста­ло дво­ю­рі­дно­го дядь­ка.

КИЯНИН 29-РІ­ЧНИЙ МИ­ХАЙ­ЛО ОМЕЛЬЧЕНКО ГАСИТЬ ПА­КЕТ ЗІ ШПАЛЕРАМИ НА СВОЄМУ БАЛКОНІ. Той силь­но ди­мить. Чо­ло­вік за­ту­ля­є­ться ру­ка­вом і ви­ли­ває на па­кет від­ро з во­дою. Від­чи­няє ві­кна у квар­ти­рі. По­же­жа по­ча­ла­ся, бо су­сід звер­ху ви­ки­нув не­до­па­лок. – По­їхав із дів­чи­ною по­гу­ля­ти в центр. Ві­кно на балконі ли­шив від­кри­тим, аби квар­ти­ра про­ві­три­ла­ся, – го­во­рить Ми­хай­ло. – Бу­кваль­но за пів­го­ди­ни дзво­нить су­сід. Кри­чить, що на­ро­бив ме­ні бі­ди. Про­сить вер­ну­ти­ся, бо моє жи­тло зго­рить. На­віть

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.