П’ятни­ця, 22 ве­ре­сня, 18:15

Krayina - - УКРА ЇНА -

Ші­стьох лю­дей при­во­зять у Львів­ську обла­сну ін­фе­кцій­ну лі­кар­ню. Во­ни отру­ї­лись ко­пче­ною ри­бою. Всіх го­спі­та­лі­зу­ють у ста­ні се­ре­дньої тяж­ко­сті. – По­пе­ре­дній ді­а­гноз – го­стра ки­шко­ва ін­фе­кція, – ка­же за­сту­пник го­лов­но­го лі­ка­ря Ігор Бер­ник, 38 ро­ків. – Пер­ші сим­пто­ми – слаб­кість, ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, ну­до­та. По­чи­на­є­ться зне­во­дне­н­ня ор­га­ні­зму. Про­тя­гом трьох днів у за­клад із по­ді­бни­ми сим­пто­ма­ми по­тра­пля­ють ще 50 па­ці­єн­тів. Че­тве­ро пі­сля про­це­дур по­вер­та­ю­ться до­до­му. Се­ред го­спі­та­лі­зо­ва­них 20 чо­ло­ві­ків, 26 жі­нок і ше­сте­ро ді­тей. Усі пе­ре­бу­ва­ти­муть на ста­ціо­нар­но­му лі­ку­ван­ні ще близь­ко ти­жня. Усі па­ці­єн­ти отру­ї­ли­ся ко­пче­ною скум­брі­єю, яку при­дба­ли на мі­сько­му При­вок­заль­но­му рин­ку. Бра­ли у жін­ки, яка ко­пти­ла її вдо­ма. – За­мо­ви­ла 25 кі­ло­гра­мів мо­ро­же­ної ри­би, при­го­ту­ва­ла. І по­не­сла на про­даж, – ка­жуть у Держ­прод­спо­жив­слу­жбі Львів­щи­ни. Жін­ці за­гро­жує до трьох ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.