ПРИВОДИТЬ У ВЛАДУ НЕ НАЙКРАЩИХ”

МА­Є­МО ГОТУВАТИСЯ ДО КОНФЛІКТНОГО ЖИ­Т­ТЯ З РО­СІ­ЄЮ ПРО­ТЯ­ГОМ 30-40 РО­КІВ, –

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ВВАЖАЄ ПИ­СЬМЕН­НИК ЯН ВАЛЕТОВ

Які з те­пе­рі­шніх про­це­сів в Укра­ї­ні най­біль­ше впли­нуть на май­бу­тнє?

– Насамперед де­мо­кра­ти­за­ція й від­хід від ра­дян­ських по­бу­до­ви су­спіль­ства, ви­хо­ва­н­ня, осві­ти. Оста­н­ня бу­ла не з най­гір­ших, але за­по­лі­ти­зо­ва­на. З ди­тин­ства ви­хо­ву­ва­ли в ду­сі бу­дів­ни­ків ко­му­ні­зму. Що з цьо­го ви­йшло, всі ба­чи­мо.

Які змі­ни від­бу­ли­ся пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті?

– Ве­ли­ких поки що не бачу. При вла­ді пе­ре­бу­ва­ють ті ж лю­ди, що й ра­ні­ше. Лег­ко змі­ни­ти кра­ва­тку, а су­тність – скла­дно. Ав­то­ри­тар­ність у них – у кро­ві. Це пи­та­н­ня змі­ни по­лі­ти­чних еліт. Пі­сля ре­во­лю­ції з’яви­ли­ся но­ві лю­ди, але во­ни швид­ко при­жи­ли­ся в ста­рій си­сте­мі. Є пси­хо­ло­гі­чний тер­мін – про­фе­сій­на де­фор­ма­ція. Лю­ди­на, яка по­тра­пи­ла в се- ре­до­ви­ще вій­сько­вих, по­во­ди­ться як вій­сько­вий. Якщо ти по­лі­тик ра­дян­ської шко­ли – ді­єш від­по­від­но. Хто при­йшов до вла­ди у 1990-ті? Я по­чи­нав бі­знес 1987 ро­ку. Ба­га­тьох, хто за­раз но­сить Brioni (іта­лій­ський ви­ро­бник пре­сти­жно­го чо­ло­ві­чо­го одя­гу. – Кра­ї­на), пам’ятаю у рва­них сан­да­лях. Ві­ктор Пін­чук вчив­ся зі мною у шко­лі – на два ро­ки стар­ший. Ігор Ко­ло­мой­ський – у су­сі­дній. Юлю Ти­мо­шен­ко теж до­бре знаю. Дні­про – це ве­ли­ке се­ло. Що та­ке наш по­лі­ти­кум? На 90 від­со­тків – це лю­ди, яким пла­тять ті, хто справ­ді має вплив. Я не спри­ймаю, на­при­клад, Оле­га Ля­шка за са­мо­стій­ну фі­гу­ру. Ви­ба­чте, не мо­жу. Ко­ли Ін­на Бо­го­слов­ська ка­же, що за про­да­ну на Фо­ру­мі ви­дав­ців у Льво­ві книж­ку вла­штує пре­зи­дент­ську кам­па­нію, ме­ні на­віть не смі­шно (про це во­на за­яви­ла в ток-шоу ”На­род про­ти”. – Кра­ї­на). На 90 від­со­тків знаю, хто ста­не пре­зи­ден­том на на­сту­пних ви­бо­рах, – Петро Оле­ксі­йо­вич. У ньо­го є ре­сур­си, фі­нан­со­ві – в то­му чи­слі. З дру­го­го бо­ку, не бачу сьо­го­дні по­лі­ти­чної сили, яка б се­бе не дискредитувала. Аль­тер­на­ти­ви По­ро­шен­ку поки що не­має.

А якщо обе­руть Ти­мо­шен­ко?

– Це все одно, що про­ков­тну­ти гра­на­ту. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на – най­кра­щий по­лі­тик в Укра­ї­ні. Енер­гій­на, ро­зум­на. До­бре вміє змі­шу­ва­ти прав­ду з бре­хнею. Во­на весь час, на­че зби­тий льо­тчик, – ре­мон­тує ае­ро­план і зно­ву злі­тає. Але кра­ще їй не пе­ре­ма­га­ти. Її жит­тє­ве кре­до з юних ро­ків: бачу ме­ту – не бачу пе­ре­шкод. Ко­ли лю­ди­на ви­рі­шує си­ту­а­тив­ні про­бле­ми і не ду­має про пер­спе­кти­ву, це за­кін­чу­є­ться по­га­но. Ти­мо­шен­ко ге­ні­аль­на в бли­жньо­му бою. Ви­рі­шить будь-яку про­бле­му із сьо­го­дні на сьо­го­дні. Але її дії на ко­ро­ткій ди­стан­ції зав­жди при­зво­дять до про­блем на дов­гій.

Чо­му не оби­ра­є­мо які­сну но­ву владу?

– Мо­ло­дим тре­ба хо­ди­ти на вибори, а не на пивко. Баб­ці ж го­ло­су­ють за то­го, ко­го зна­ють. Тре­ба мі­ня­ти ви­бор­чу си­сте­му. Ми за­раз го­ло­су­є­мо за спи­ски: про­хо­дять троє лю­дей, яких зна­є­мо, і три­ста – про яких і не чу­ли. За всі­ма пар­ті­я­ми стоять бі­знес-гру­пи. Са­ма си­сте­ма ви­кли­кає де­мо­нів. Необхідно за­про­ва­ди­ти про­це­ду­ру від­кли­ка­н­ня де­пу­та­тів.

НЕ БАЧУ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНОЇ СИЛИ, ЯКА Б СЕ­БЕ НЕ ДИСКРЕДИТУВАЛА

МО­ЛО­ДИМ ТРЕ­БА ХО­ДИ­ТИ НА ВИБОРИ, А НЕ НА ПИВКО

ВІЙНА ПРИВОДИТЬ У ВЛАДУ НЕ НАЙКРАЩИХ

Ко­ли з’яв­ля­ться но­ві елі­ти?

– Тре­ба ро­зум­но го­ло­су­ва­ти. Звер­та­ти ува­гу на мо­ло­дих по­лі­ти­ків. Але поки що не бачу, ко­го мо­жна було б на­зва­ти не­за­ле­жним. У мене про­бле­ми з тим, ко­му від­да­ти го­лос. Ду­же опти­мі­сти­чно сприйняв тих, хто на хви­лі Май­да­ну опи­нив­ся у Вер­хов­ній Ра­ді. За­раз бачу: із не­за­пля­мо­ва­них ли­шив­ся тіль­ки ко­зак Ми­хай­ло Гав­ри­люк (акти­віст Май­да­ну з че­твер­тої со­тні Са­мо­обо­ро­ни, з яко­го зну­ща­ли­ся бій­ці спе­цпі­дроз­ді­лу ”Ягу­ар”; ни­ні – народний депутат. – Кра­ї­на). Ка­жуть, він не бе­ре ха­ба­рів уза­га­лі. Знаю ком­ба­тів, які уві­йшли в пар­ла­мент. На жаль, війна приводить у владу не найкращих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.