”Не вар­то пе­ре­біль­шу­ва­ти роль ми­ро­твор­ців, які мо­жуть з’яви­ти­ся на Дон­ба­сі.

Krayina - - ПОДІЇ -

На сай­ті Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ за­пра­цю­вав он­лайн­сер­віс, че­рез який мо­жна за­мо­ви­ти до­від­ку про від­су­тність су­ди­мо­сті. По­слу­га без­ко­штов­на. До­сту­пна ці­ло­до­бо­во й без ви­хі­дних. Що­ро­ку та­ку до­від­ку отри­му­ють май­же 800 тис. лю­дей. Во­на по­трі­бна для вси­нов­ле­н­ня ди­ти­ни, отри­ма­н­ня во­дій­сько­го по­свід­че­н­ня, зброї, від­нов­ле­н­ня втра­че­них до­ку­мен­тів. Оде­ські во­лон­те­ри по­ча­ли го­ту­ва­ти со­бак-по­во­ди­рів для уча­сни­ків АТО, які втра­ти­ли зір у бо­ях на Дон­ба­сі. Кі­но­ло­ги на­вча­ти­муть ла­бра­до­рів рік. По­тім псів пе­ре­да­дуть бій­цям. Ба­жа­н­ня ма­ти їх ви­сло­ви­ли 80 ве­те­ра­нів. Ті­ла трьох зни­клих 13 ро­ків то­му укра­їн­ських аль­пі­ні­стів зна­йшли на го­рі Ель­брус на Кав­ка­зі на те­ри­то­рії РФ. Це ста­ло­ся зав­дя­ки та­нен­ню сні­гів – че­рез ано­маль­ну спе­ку в ре­гіо­ні. Ро­сія збу­дує 50-кі­ло­ме­тро­вий пар­кан на адмі­ні­стра­тив­но­му кор­до­ні між оку­по­ва­ним Кри­мом і ма­те­ри­ко­вою Укра­ї­ною. Ро­бо­ти пла­ну­ють за­вер­ши­ти до кін­ця ро­ку. Ви­тра­тять 200 млн руб. – 91,2 млн грн. За­го­ро­жа бу­де 2 м зав­ви­шки. Сто­я­ти­ме вздовж Кра­сно­пе­ре­коп­сько­го ра­йо­ну пів­остро­ва. На поль­сько­му те­ле­ка­на­лі Superstacja по­ча­ли транс­лю­ва­ти що­ти­жне­ву ін­фор­ма­цій­ну укра­ї­но­мов­ну пе­ре­да­чу ”На ча­сі ЮА”. Ви­хо­дить що­су­бо­ти, о 21:45. Роз­по­від­а­ють про жи­т­тя укра­їн­ської ді­а­спо­ри в Поль­щі й поль­сько-укра­їн­ські від­но­си­ни. Ра­ні­ше про­гра­ми укра­їн­ською транс­лю­ва­ли тіль­ки на ре­гіо­наль­них ка­на­лах Поль­сько­го гро­мад­сько­го те­ле­ба­че­н­ня. Це ли­ше на­гля­да­чі. Во­ни не про­ти­сто­я­ти­муть агре­сії РФ. Про­бле­му мо­жна бу­де ви­рі­ши­ти, ко­ли Укра­ї­на ста­не спро­мо­жною за­сто­су­ва­ти вій­сько­ву си­лу. А ми­ро­твор­ці біль­ше по­трі­бні в Кри­му. Там по­ру­шу­ють пра­ва лю­ди­ни”, – Ко­стян­тин БОРОВИЙ, ро­сій­ський опо­зи­ціо­нер

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.