П’ятни­ця, 29 ве­ре­сня, 11:05

Krayina - - УКРА ЇНА -

З по­ло­го­во­го від­ді­ле­н­ня Львів­ської обла­сної лі­кар­ні ви­хо­дить по­ро­ді­л­ля 12-рі­чна Те­тя­на Лу­чи­шин. Хо­ва­є­ться за спи­ною ма­те­рі Оле­ни, 31 рік. Во­на три­має на ру­ках но­во­на­ро­дже­ну ону­ку, за­ку­та­ну в бі­лі пе­лю­шки. – Дів­чин­ка на­ро­ди­ла­ся здо­ро­ва, за до­по­мо­гою ке­са­ре­во­го роз­ти­ну. Ва­га – 2,5 кі­ло­гра­ма, – го­во­рить Оле­на. – Від­хи­лень у роз­ви­тку не­має. Ма­буть, на­зве­мо її Ді­а­ною. Вдо­ма до її при­їзду все під­го­ту­ва­ли. Ра­ді, що во­на в нас бу­де. 12-рі­чна Те­тя­на на­вча­є­ться в шо­сто­му кла­сі. Має п’ятьох бра­тів. Най­стар­шо­му – 15 ро­ків, ін­шим – 10, 9, 4 ро­ки і 8 мі­ся­ців. Троє мен­ших – у ма­те­рі від дру­го­го чо­ло­ві­ка, з ним офі­цій­но не одру­же­на. Рі­дний ба­тько дів­чи­ни по­мер від цукро­во­го ді­а­бе­ту. Ро­ди­на жи­ве в мі­сті Бо­ри­слав Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну на Львів­щи­ні. Ва­гі­тність Те­тя­ни ви­яви­ли пра­ців­ни­ки слу­жби у спра­вах ді­тей. Під час рей­ду по школах з’ясу­ва­ли, що во­на дов­го не хо­дить на уро­ки. На­пра­ви­ли на ме­ди­чний огляд. Те­тя­на Лу­чи­шин за­ва­гі­тні­ла від 18-рі­чно­го су­сі­да

Пам’ятна хо­да до 76-х ро­ко­вин ма­со­вих роз­стрі­лів в ур­очи­щі Ба­бин Яр від­бу­ла­ся в Ки­є­ві 1 жов­тня. Близь­ко 200 лю­дей про­йшли мі­стом із за­па­ле­ни­ми сві­чка­ми. За­хід за­вер­шив­ся бі­ля пам’ятни­ка Гри­го­рію Ско­во­ро­ді на Кон­тра­кто­вій пло­щі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.