Ні­меч­чи­на про­дов­жить сан­кції про­ти РФ

Krayina - - УКРА ЇНА - Ва­силь МИРОШНИЧЕНКО,

Пе­ре­мо­га пар­тії Анґе­ли Мер­кель на ви­бо­рах до Бун­де­ста­гу – до­бре для нас, то­му що во­на за­ли­ша­є­ться кан­цле­ром. Мер­кель пре­кра­сно ро­зу­міє Ро­сію й си­ту­а­цію в Укра­ї­ні. Нор­манд­ський фор­мат за­ли­ши­ться не­змін­ним, про­дов­жу­ва­ти­му­ться сан­кції про­ти РФ. Де­пу­та­ти від ”Аль­тер­на­ти­ви для Ні­меч­чи­ни” пра­цю­ва­ти­муть на нор­ма­лі­за­цію від­но­син із Ро­сі­єю. Їзди­ти­муть у Крим, у Мо­скву. Та їхній вплив бу­де не­зна­чний. Адже зов­ні­шня по­лі­ти­ка – прі­о­ри­тет ви­ко­нав­чих ор­га­нів вла­ди, тоб­то кан­цле­ра і мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ. РФ у від­по­відь ви­да­ли пам’ятку: ”Ро­сій­ський сол­да­те, за­пам’ятай! У Пів­ден­ній Осе­тії та Аб­ха­зії – ти за пов­стан­ців. У Че­чні та Си­рії – про­ти пов­стан­ців. А у Кри­му й на Дон­ба­сі – за­мість пов­стан­ців”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.