30 ро­ків то­му ми сим­па­ти­зу­ва­ли би ка­та­лон­цям

Krayina - - УКРА ЇНА - Сер­гій ТАРАН, по­лі­то­лог

ЄС від­сто­ю­вав ін­те­ре­си єв­ро­стру­ктур і ло­бі­ю­вав пе­ре­да­чу пов­но­ва­жень із цен­трів дер­жав у ре­гіо­ни. Єв­ро­ін­те­гра­ція час­тко­во по­сла­би­ла єв­ро­се­па­ра­тизм. Але в де­яких ви­пад­ках, на­при­клад Ка­та­ло­нії, но­ві пов­но­ва­же­н­ня, нав­па­ки, йо­го по­си­ли­ли. Ро­сія не ці­ка­ви­ла­ся Ка­та­ло­ні­єю, але ін­те­рес роз­хи­та­ти Єв­ро­со­юз штовхає до гі­бри­дної її під­трим­ки. Як­би цей ре­фе­рен­дум від­був­ся ро­ків 30 то­му, укра­їн­ці йо­му спів­чу­ва­ли б, але за­раз в на­ших ін­те­ре­сах ста­ви­ти­ся до ньо­го з обе­ре­жні­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.